Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
40 Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου
39 Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβίαση της αρχής αναλογικότητας και τη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
8 Αναρμοδιότητα της Αρχής να επιβάλει σε υπεύθυνο επεξεργασίας υποχρέωση χορήγησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
42 Αίτηση Δήμου για χορήγηση δεδομένων υγείας σε τρίτο για την αντίκρουση ενώπιον Δικαστηρίου αγωγών προστασίας της προσωπικότητας και χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και αντίστοιχης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
144 Σύσταση σε δημόσια υπηρεσία για μη ενημέρωση υπαλλήλου της σχετικά με διαβίβαση δεδομένων του προσωπικού του μητρώου σε τρίτον για δικαστική χρήση (αγωγή διατροφής ανήλικου τέκνου)
85 Απόρριψη προσφυγής ιατρού κατά συναδέλφου του, για διαβίβαση προσωπικών του στοιχείων σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του, ως αβάσιμης
88 Πρόσβαση τρίτου σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε δημόσια έγγραφα
77 Πρόσβαση τρίτων σε ληξιαρχικές πράξεις που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
52 Εξέταση αντιρρήσεων υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης υπηρεσιακών μεταβολών του από την υπηρεσία του σε αιτούντα τρίτο για δικαστική χρήση
45 Αίτηση νοσηλευτικού ιδρύματος για διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων ασθενούς σε ιατρό που παρείχε τις υπηρεσίες της σε προγενέστερο της νοσηλείας χρόνο προκειμένου να αντικρούσει αγωγή αποζημίωσης λόγω ιατρικού σφάλματος