Δημόσιος τομέας

Η Αρχή, μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ, δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά σε αιτήματα-ερωτήματα υπευθύνων επεξεργασίας του Δημοσίου Τομέα (βλ. απόφαση 52/2018).

Με τον ΓΚΠΔ τίθενται νέες υποχρεώσεις για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα (βλ. υπο-ενότητα «Φορείς/Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ»). Μια από τις βασικές υποχρεώσεις που τίθενται ευθέως από τον ΓΚΠΔ στα κράτη μέλη (άρθρο 37 ΓΚΠΔ), επαναλαμβάνει και ο εθνικός νομοθέτης στον ν. 4624/2019 (άρθρο 6), είναι ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων – ΥΠΔ ή DPO (βλ. σχετική ενότητα «Φορείς/Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)»).

Έργο του ΥΠΔ, μεταξύ άλλων, όπως αυτό περιγράφεται τόσο στο άρθρο 39 ΓΚΠΔ όσο και στα άρθρα 7 και 8 του ν. 4624/2019, είναι να εξετάζει αιτήματα τρίτων που λαμβάνουν οι φορείς του Δημοσίου Τομέα για χορήγηση δημοσίων εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για «απλά» δεδομένα είτε για ειδικές κατηγορίες δεδομένων (πλέον δεν υφίσταται η υποχρέωση προηγούμενης λήψης της άδειας της Αρχής).

Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται για κάθε ανάλογη απάντηση σε τέτοια αιτήματα να τηρεί αρχείο προκειμένου να είναι σε θέση να αποδεικνύει τη νομιμότητα της χορήγησης σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας.


Σημείωση: Προς υποβοήθηση του έργου των υπευθύνων επεξεργασίας του δημοσίου τομέα, αλλά και των ΥΠΔ κατά την εξέταση αιτημάτων τρίτων για χορήγηση δημοσίων εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, διατηρούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής σχετικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί υπό το προισχύσαν νομικό καθεστώς, εξακολουθούν ωστόσο να ισχύουν στο μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με τον ΓΚΠΔ (π.χ. υποχρέωση λήψης προηγούμενης άδειας της Αρχής, η οποία έχει καταργηθεί).