Μεγάλες βάσεις δεδομένων ΕΕ – Ασφάλεια

Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεγάλες βάσεις δεδομένων της ΕΕ, οι οποίες δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των αρμόδιων αστυνομικών, δικαστικών και διοικητικών αρχών των κρατών μελών για σκοπούς επιβολής του νόμου, ελέγχου των συνόρων και απονομής ασύλου με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Περιλαμβάνονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (Schengen Information System – SIS II), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Visa Information System – VIS), το Τελωνειακό Πληροφοριακό Σύστημα (Customs Information System – CIS), το Σύστημα Eurodac, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), τα Ονομαστικά Αρχεία Επιβατών (Passenger Name Record – PNR) και η Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων (Συμφωνία TFTP).

Στις αντίστοιχες ενότητες παρατίθενται πληροφορίες για τον σκοπό κάθε συστήματος, τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του, τα δικαιώματα τα οποία μπορούν να ασκήσουν τα πρόσωπα τα οποία καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων των συστημάτων αυτών, καθώς και τον εποπτικό ρόλο τόσο των αρμόδιων κοινών ευρωπαϊκών αρχών ελέγχου και ομάδων συντονισμού όσο και της Αρχής.