Εισαγγελική παραγγελία

Η Αρχή, με τη γνωμοδότηση 3/2009, ασχολήθηκε με το ζήτημα των εννόμων συνεπειών της εισαγγελικής παραγγελίας για τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Δεσμευτικότητα εισαγγελικής παραγγελίας:

  1. Η εισαγγελική παραγγελία είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση, μόνον όταν ο εισαγγελέας ζητά τα στοιχεία στο πλαίσιο άσκησης ποινικής δίωξης (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση). Σε αυτή την περίπτωση, η νομιμότητα της χορήγησης κρίνεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
  2. Κατά τα λοιπά, η τυποποιημένη εισαγγελική παραγγελία με την ένδειξη «δια τα καθ’ υμάς περαιτέρω» ή «για τις περαιτέρω ενέργειες» ή «παραγγέλλουμε τη χορήγηση γιατί ο αιτών έχει έννομο συμφέρον» δεσμεύει τη Διοίκηση, με την έννοια ότι αποτελεί επιτακτική εντολή προς διερεύνηση του αιτήματος. Αυτό σημαίνει ότι η Διοίκηση δεν υποχρεούται να χορηγήσει το δημόσιο έγγραφο άνευ ετέρου, υποχρεούται όμως να δώσει σαφή και αιτιολογημένη απάντηση (θετική ή αρνητική) στον αιτούντα, αφού διερευνήσει το αίτημα με βάση κυρίως το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔιαδ) και τα άρθρα 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ («απλά» δεδομένα) και 9 παρ. 2 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ (ειδικές κατηγορίες δεδομένων) λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων των άρθρων 26 και 30 του ν. 4624/2019.

Αν η Διοίκηση κρίνει ότι επιτρέπεται να χορηγήσει το αιτούμενο έγγραφο, πρέπει προηγουμένως να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων (δηλαδή τα πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο έγγραφο) κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ, εκτός αν ισχύουν οι εξαιρέσεις των άρθρων 13 παρ. 4 και 14 παρ. 5 του ΓΚΠΔ, καθώς και η εξαίρεση του άρθρου 33 παρ. 4 του ν. 4624/2019.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι στην ελληνική έννομη τάξη μόνο τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων σε τρίτο πρόσωπο. Η Αρχή μπορεί να επιβάλει τη χορήγηση, μόνον όταν το δημόσιο έγγραφο περιέχει μόνο δεδομένα του ίδιου του αιτούντος.