Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
18 Περί διεύρυνσης των αποδεκτών των αρχείων ΣΑΥ και ΣΣΧ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε
135 Νομιμότητα πρόσβασης των ιδρυμάτων πληρωμών στο Αρχείο Επιχειρήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (Απόφαση 6/2006 της Αρχής)
138 Απόρριψη αίτησης θεραπείας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
64 Επιβολή προστίμου στην Τειρεσίας Α.Ε. για παράλειψη λήψης μέτρων ασφαλείας
186 Όροι για τη νόμιμη λειτουργία του συστήματος «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
185 Επιβολή κυρώσεων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για παράνομη λειτουργία του συστήματος «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ)
57 Επιβολή προστίμου σε τράπεζα για παράνομη πρόσβαση υπαλλήλων της στα αρχεία της Τειρεσίας και για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης
83 Παράνομη επεξεργασία δεδομένων από τράπεζα σχετικά με αξιόγραφο και αποστολή τους στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ-Μη ικανοποίηση από τις δύο εταιρείες του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης που άσκησε το υποκείμενο των δεδομένων
51 Διενέργεια Διοικητικού Ελέγχου στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
50 Νομιμότητα τήρησης από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στοιχείων αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.3869/2010