Σχετικά Ευρωπαϊκών Οργάνων

Η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είχε εκδώσει τα ακόλουθα:

Γνώμη 2/2017
Για την επεξεργασία δεδομένων στην εργασία.

Κατευθυντήριες Γραμμές
Για την παροχή συγκατάθεσης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.