Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
6 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 3/2022 της Αρχής
10 Αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 61/2021 της Αρχής
3 Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 2/2022 της Αρχής
58 Εξέταση καταγγελίας κατά της ΑΑΔΕ για παραβίαση απορρήτου
59 Επιβολή προστίμου για παραβίαση της αρχής της ελαχιστοποίησης κατά την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης υπηρεσιακής ταυτότητας
42 Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλειψη ενημέρωσης υποκειμένου κατ΄ άρ. 7Α, παρ. 1 στοιχ. α’ ν.2472/1997.
47 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτον
27 Επιβολή προστίμου για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης
15 Επιβολή προστίμου για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους
14 Στοιχεία που αναγράφονται εξωτερικά σε φάκελο αποστολής και καθίστανται ορατά από τρίτους