Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
2 Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’
3 Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’
55 Περιστατικό παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Τουρισμού και μη ορισμός ΥΠΔ
40 Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου
39 Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβίαση της αρχής αναλογικότητας και τη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης
8 Αναρμοδιότητα της Αρχής να επιβάλει σε υπεύθυνο επεξεργασίας υποχρέωση χορήγησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
42 Αίτηση Δήμου για χορήγηση δεδομένων υγείας σε τρίτο για την αντίκρουση ενώπιον Δικαστηρίου αγωγών προστασίας της προσωπικότητας και χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και αντίστοιχης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
144 Σύσταση σε δημόσια υπηρεσία για μη ενημέρωση υπαλλήλου της σχετικά με διαβίβαση δεδομένων του προσωπικού του μητρώου σε τρίτον για δικαστική χρήση (αγωγή διατροφής ανήλικου τέκνου)
85 Απόρριψη προσφυγής ιατρού κατά συναδέλφου του, για διαβίβαση προσωπικών του στοιχείων σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του, ως αβάσιμης
88 Πρόσβαση τρίτου σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε δημόσια έγγραφα