Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων, δηλαδή οι επιβάτες, έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και αποζημίωσης και δικαστικής προστασίας, για κάθε παραβίαση των διατάξεων που διέπουν την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων (βλ. άρθρο 15 του ν. 4579/2018).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται ενώπιον του υπευθύνου επεξεργασίας, που είναι η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Αρμόδια εποπτική αρχή ορίζεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων βάσει του άρθρου 17 του ν. 4579/2018, στην οποία δύναται να προσφύγει το υποκείμενο των δεδομένων σε περίπτωση μη ικανοποίησης των δικαιωμάτων του από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τα στοιχεία επαφής της Αρχής είναι τα παρακάτω:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λ. Κηφισίας 1-3, T.K. 115 23 Αθήνα, Τηλ: 210-6475600, email: contact@dpa.gr