Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας, οι οποίοι αιτούνται διεθνή προστασία, καθώς και τα πρόσωπα που συλλαμβάνονται για παράνομη διέλευση στη χώρα και των οποίων τα δεδομένα καταχωρίζονται στη βάση Eurodac έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται με κατανοητό τρόπο και σε γλώσσα σαφή και απλή σχετικά με την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σκοπό, τους αποδέκτες και την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Διαθέτουν, επίσης, το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που τους αφορούν, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων τους ή την απαλοιφή των δεδομένων τους που υπέστησαν παράνομη επεξεργασία (στην περίπτωση προσώπων τα οποία στον διαδραμόντα χρόνο από την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας απέκτησαν ιθαγένεια κράτους μέλους ΕΕ), καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης για τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων (βλ. άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 603/2013).

Τα δικαιώματα ασκούνται ενώπιον του υπευθύνου επεξεργασίας: 

Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27, Τηλ: 210 6988500, email: GAS@migration.gov.gr

https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/

 

Περαιτέρω, έχουν το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αρχής ή και αρμόδιων δικαστικών αρχών στην περίπτωση μη ικανοποίησης των παραπάνω δικαιωμάτων (βλ. παρ. 14 και 15 του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 603/2013).

Τα στοιχεία επαφής της Αρχής είναι τα παρακάτω:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λ. Κηφισίας 1-3, T.K. 115 23 Αθήνα, Τηλ: 210-6475600, email: contact@dpa.gr

Οδηγός για τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την παροχή ενημέρωσης των υποκειμένων δεδομένων