Σχετικά Ευρωπαϊκών Οργάνων

Γνώμη 15/2011 - WP 187
Για την έννοια της συγκατάθεσης.

Γνώμη 4/2010 - WP 174
Για τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας της FEDMA σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων στη απευθείας εμπορική προώθηση.

Γνώμη 2/2010 - WP 171
Σχετικά με την επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση.

Γνώμη 5/2004 - WP 90
Για τις αυτόκλητες κλήσεις με σκοπό την εμπορική προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2002/58/EΚ.

Γνωμοδότηση 3/2003 - WP 77
σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας της FEDMA για τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην άμεση εμπορική προώθηση.

Kώδικας - Παράρτημα
Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τη Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Άμεση Εμπορική Προώθηση.

Διακήρυξη
Της 27ης Διεθνούς Συνόδου των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.