Σχετικά ευρωπαϊκών οργάνων

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Γνωμοδότηση 05/2019
Σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της Οδηγίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Oμάδα εργασίας του άρθρου 29

Γνωμοδότηση 09/2014
Για τον υπολογισμό του δακτυλικού αποτυπώματος του τερματικού.

Γνωμοδότηση 04/2012
Σχετικά με την εξαίρεση από τη λήψη συγκατάθεσης για cookies.

Γνωμοδότηση 16/2011
Της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τις συστάσεις καλής πρακτικής των EASA / IAB για τη διαδικτυακή διαφήμιση με ανάλυση συμπεριφοράς.

Γνωμοδότηση 2/2010
Της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με την επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση.