Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιους χώρους

Για τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιους χώρους εφαρμόζεται το άρθρο 14 του ν. 3917/2011. Ο νόμος αυτός, ο οποίος έχει εκδοθεί κατόπιν των γνωμοδοτήσεων 1/2009 και 2/2010 της Αρχής, προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τέτοιων συστημάτων επιτρέπεται μόνο σε κρατικές αρχές για τους εξής σκοπούς:

  1. τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας,
  2. την προστασία του πολιτεύματος και την αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας,
  3. την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης,
  4. την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις, και
  5. τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Για τους τέσσερις πρώτους από τους παραπάνω σκοπούς εφαρμόζεται, κατά κανόνα, το κεφ. Δ του ν. 4624/2019 ενώ για τον τελευταίο εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. Άλλες ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν παρόμοιες δραστηριότητες (ΚΟΚ, γήπεδα, κ.λπ.) δεν επηρεάζονται και σε αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ ή του κεφ. Δ του ν. 4624/2019, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού έχει εκδοθεί το ΠΔ 75/2020 (ΦΕΚ A’ 173/10.09.2020), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011, με το οποίο ορίζονται οι αρμόδιες κρατικές αρχές και τα λοιπά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας. Η Αρχή με την γνωμοδότηση 3/2020 παρείχε την προβλεπόμενη γνώμη προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε σχέδιο του εν λόγω διατάγματος. Πολλές από τις παρατηρήσεις της Αρχής ενσωματώθηκαν στις τελικές διατάξεις