Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Με τον ν. 3758/2009 «Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατ’ αρχάς, προβλέπεται ότι οι δανειστές έχουν δικαίωμα να χορηγούν στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών στοιχεία σχετικά με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι των τελευταίων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, για τους προβλεπόμενους νόμιμους σκοπούς:

  1. της ενημέρωσης των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και
  2. τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών (δηλαδή τη ρύθμιση ή τον διακανονισμό οφειλής), κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών (βλ., ιδίως, άρθρα 3 παρ. 3, 4 παρ. 2, 8 παρ. 3 ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Περαιτέρω, ρυθμίζονται το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών και οι ειδικότερες υποχρεώσεις που συνεπάγεται η υπηρεσία αυτή τόσο για τις ως άνω εταιρείες όσο και για τους δανειστές και θεσπίζεται ο μηχανισμός ελέγχου της εν λόγω υπηρεσίας ενημέρωσης οφειλετών. Στο πλαίσιο αυτό, η γενική κατά κανόνα εποπτεία της υπηρεσίας ενημέρωσης οφειλετών, είτε αυτή διενεργείται από τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών είτε από τον ίδιο τον δανειστή, ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης/Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή/ Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ιστοσελίδα της εν λόγω υπηρεσίας εδώ), ενώ η Αρχή έχει ειδική κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα για συγκεκριμένες μόνο παραβάσεις του ν. 3758/2009 (παραβάσεις σχετικές με την ενημέρωση του οφειλέτη, την επιβεβαίωση οφειλής ή/και ταυτοποίηση του οφειλέτη, το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας, το ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία πραγματοποιηθείσας επικοινωνίας και το αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών, άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 3758/2009).

Δείτε το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που τηρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, εδώ

Η Αρχή έχει ήδη επισημάνει ότι, κατά την άποψή της, ο ειδικότερος ν. 3758/2009 πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά, προκειμένου να μην είναι σε αντίθεση με τον ΓΚΠΔ (βλ. σχετικές παρατηρήσεις της Αρχής, Γ/ΕΞ/2964-1/30-04-2018, εδώ).