Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Η συμφωνία TFTP ενισχύει σημαντικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων εγγυώμενη τη διαφάνεια της επεξεργασίας, καθώς επίσης και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ανακριβών δεδομένων. Συγκεκριμένα το άρθρο 15 της συμφωνίας προβλέπει τη δυνατότητα του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα του που έχουν τύχει επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ το άρθρο 16 προβλέπει τη δυνατότητα του υποκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση της συμφωνίας. Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μέσω της εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Το πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει ένα από τα ανωτέρω δικαιώματα παρακαλείται να συμβουλευθεί τον Οδηγό Άσκησης των Δικαιωμάτων και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα στην αγγλική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω έντυπα παρατίθενται και στα ελληνικά για δική σας ενημέρωση.

Η απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου ή την προσκόμιση του πρωτοτύπου των παρακάτω εγγράφων:

  1. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
  2. διαβατηρίου,
  3. άδειας οδήγησης.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ ή σε μόνιμους κάτοικους κράτους μέλους της ΕΕ.