Το Σύστημα Πληροφοριών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δημιουργήθηκε ως μια κεντρική βάση δεδομένων με σκοπό τη συγκέντρωση και διάθεση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οικονομικών πληροφοριών με σκοπό επεξεργασίας την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων με αφερέγγυους πελάτες και, εν γένει, από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων.

Τα σημαντικότερα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι τα εξής:

 

Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων ΣΑΥ

Στο σύστημα τηρούνται δεδομένα, τα λεγόμενα δεδομένα της «μαύρης λίστας», δηλαδή δεδομένα που αφορούν ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις και επιταγές του Ν.Δ.1923, πτωχεύσεις, κ.ά. Τα δεδομένα τηρούνται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων, μετά από ενημέρωση δια του Τύπου (απόφαση 24/2004 της Αρχής, ΦΕΚ Β΄ 684/11-05-2004), για χρονικό διάστημα ανάλογα με το είδος τους (απόφαση 25/2004 της Αρχής, ΦΕΚ Β΄ 684/11-05-2004, με κάποιες τροποποιήσεις που επέφεραν στο αρχείο διατάξεις των άρθρων 40 του ν. 3259/2004, 70 του ν. 3746/2009 και 4 του ν. 3816/2010).

 

Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων ΣΣΧ

Στο σύστημα αυτό εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα της «λευκής λίστας» σχετικά με προσωπικά, καταναλωτικά, ανοικτά και στεγαστικά δάνεια, retail factoring, υπεραναλήψεις και κάρτες. Σύμφωνα με τον ν. 3746/2009 (άρθρο 70 παρ. 2) τροποποιήθηκε η απόφαση 86/2002 της Αρχής και τα δεδομένα του αρχείου διαβιβάζονται πλέον στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από τα πιστωτικά ιδρύματα στο σύνολό τους χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων. Η πρόσβαση των τραπεζών στο σύστημα γίνεται μετά από συγκατάθεση του πελάτη/υποψήφιου δανειολήπτη.

 

Σύστημα Βαθμολόγησης Οικονομικής Συμπεριφοράς

Είναι ένα σύστημα που αναπτύσσει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και αξιολογείται από κοινού με τα λοιπά κριτήρια που η τράπεζα χρησιμοποιεί στο εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης και πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit scoring). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η μέτρηση της πιθανότητας αθέτησης της υποχρέωσης προς τις τράπεζες, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου. Στοιχεία βαθμολόγησης διαβιβάζονται μόνο στην τράπεζα που έχει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τη σχετική συγκατάθεση και δεν τηρούνται στο σύστημα μετά τη λειτουργία της δανειοδότησης ούτε ανακοινώνονται σε άλλους συμμετέχοντες στο σύστημα χωρίς ξεχωριστή συγκατάθεση. Σχετικά με διενεργηθέντα έλεγχο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, βλ. απόφαση 51/2011 της Αρχής.

 

Σύστημα Ταυτοτήτων/Διαβατηρίων ΣΤΔ

Λειτουργεί από το 2000 με σκοπό επεξεργασίας την προστασία των υποκειμένων από πιθανή απάτη λόγω απώλειας της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Με την απόφαση 11/2006 της Αρχής εγκρίθηκε η διαβίβαση στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ των αντίστοιχων στοιχείων από το αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας με on-line σύνδεση, με συγκεκριμένους αποδέκτες.

Τέλος, σχετικά με το αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Σύστημα Ελέγχου Κινδύνου (ΤΣΕΚ), το οποίο έχει σκοπό ανάλογο των εταιρειών διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, ήτοι την παροχή πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας συναλλαγών, με αποδέκτες επιχειρηματίες που ασκούν νόμιμη δραστηριότητα και συναλλάσσονται με πίστωση με υποκείμενα των δεδομένων, βλ. αποφάσεις 185/2014 και 186/2014.