Συχνές ερωτήσεις

Για υπευθύνους επεξεργασίας

1. Πώς μπορώ να στέλνω έντυπο διαφημιστικό υλικό;

 

 1. Για να στείλετε έντυπο διαφημιστικό υλικό, μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου, πρέπει ο παραλήπτης να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.
 2. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν έχει δώσει συγκατάθεση, μπορείτε να προβείτε σε αποστολή διαφημιστικού υλικού όταν συντρέχουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
  • Να έχετε συλλέξει τα δεδομένα:
   • από δημόσιους καταλόγους (π.χ. τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών, επαγγελματικούς καταλόγους, όπως ο Χρυσός Οδηγός, καταλόγους εμπορικών εκθέσεων ή το νέο γενικό εμπορικό μητρώο για εταιρείες και εμπόρους), ή
   • όταν το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα του για συναφείς σκοπούς ή
   • βάσει της πελατειακής σχέσης ή συναλλακτικής επαφής.
  • Να περιορίζεστε στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται από τα ίδια τα πρόσωπα στα οποία αφορούν, δηλαδή με τη συγκατάθεσή τους ή λόγω της πελατειακής σχέσης/συναλλακτικής επαφής, τότε ως αναγκαία δεδομένα θεωρούνται μόνον το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το επάγγελμα.
  • Nα δίνετε τη δυνατότητα με απλά μέσα να ασκείται το δικαίωμα εναντίωσης απευθείας σε εσάς και να εξαιρείτε τα πρόσωπα που εκδήλωσαν την αντίρρησή τους από κάθε μελλοντική προωθητική ενέργεια.
  • Κατά την αποστολή του διαφημιστικού υλικού να ενημερώνετε τους αποδέκτες για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΓΚΠΔ μεταξύ των οποίων και για την πηγή από την οποία αντλήσατε τα προσωπικά δεδομένα –όταν δεν τα συλλέγετε από το ίδιο το πρόσωπο το οποίο αφορούν- (π.χ. τον τηλεφωνικό κατάλογο), καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για διαφήμιση ή ενέργεια που αποσκοπεί στην προώθηση πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών και να του δίνετε τη δυνατότητα εξαίρεσης των προσωπικών του δεδομένων από κάθε περαιτέρω χρήση αυτών για τον παραπάνω σκοπό.

Για το ειδικότερο θέμα της πολιτικής επικοινωνίας συμβουλευθείτε τη σχετική ενότητα.

 

2. Πώς μπορώ να διενεργώ προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μου με τηλεφωνικές κλήσεις;

 

Δείτε για αναλυτική πληροφόρηση την αντίστοιχη ενότητα (Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση). Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ένα αυτόματο σύστημα κλήσης (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) είναι απαραίτητο να έχετε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση του καλούμενου συνδρομητή. Περαιτέρω, όσον αφορά στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με ανθρώπινη παρέμβαση (μέσω υπαλλήλων-τηλεφωνητών), έχετε τις πιο κάτω υποχρεώσεις ως υπεύθυνος επεξεργασίας:

 1. Οφείλετε να ελέγχετε προηγουμένως δύο κατηγορίες αρχείων δηλώσεων, και αυτό ανεξαρτήτως του εάν απευθύνεστε σε πρόσωπο με το οποίο έχετε πελατειακή σχέση:
  1. Η πρώτη αφορά στους συνδρομητές τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις γενικά και αποτελεί το σύνολο των επί μέρους μητρώων του άρθρου 11 παρ. 2 ν. 3471/2006. Οφείλετε να λαμβάνετε από όλους τους παρόχους επικαιροποιημένα αντίγραφα των μητρώων του άρ. 11 του ν. 3471/2006 (μητρώα «opt-out») και να εξασφαλίζετε ότι έχετε διαθέσιμες τις δηλώσεις των συνδρομητών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης, συνυπολογίζοντας κάθε είδους καθυστέρηση. Ο χρόνος αυτός των τριάντα ημερών κρίνεται απαραίτητος ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα μητρώα χωρίς υπερβολική καθυστέρηση στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των συνδρομητών.
  2. Η δεύτερη αναφέρεται σε εσάς, δηλ. στον ίδιο τον υπεύθυνο ειδικά, και περιλαμβάνει:
   • Όσους, ελεύθερα και ρητά, σας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις από εσάς τον ίδιο (ακόμα και αν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο), και
   • όσους σας δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις ειδικά από εσάς, σε άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ακόμα και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο.
   Αν και είναι αδιάφορος ο τρόπος τήρησης των τελευταίων αυτών αρχείων πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να είναι άμεσα διαθέσιμη, σε εσάς και τους συνεργάτες σας, η πληροφορία σχετικά με όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς που πρέπει να εξαιρούνται από διαφημιστικές κλήσεις.
 2. Κατά τη διενέργεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, οφείλετε:
  • να ενημερώνετε για την ταυτότητά σας
  • να ενημερώνετε για την ταυτότητα τυχόν εκπροσώπου σας (π.χ. εταιρεία call center),
  • να μην αποκρύπτετε ή παραποιείτε τον αριθμό καλούντος και
  • να ενημερώνετε τουλάχιστον για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.
 3. Εφόσον ένας καλούμενος συνδρομητής σας εκφράζει την αντίρρησή του στο να δέχεται κλήσεις από εσάς συγκεκριμένα (ή/και από εκπρόσωπό σας), να ακολουθείτε σαφώς ορισμένη διαδικασία που διασφαλίζει ότι ο αριθμός αυτός θα εξαιρείται από οποιαδήποτε τηλεφωνική προωθητική/διαφημιστική σας ενέργεια στο μέλλον.
  • Η διαδικασία πρέπει να είναι εις γνώσιν και των εξωτερικών συνεργατών σας, οι οποίοι και θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτή.
  • Προσοχή: η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης δεν πρέπει να συγχέεται με την εγγραφή στο μητρώο «opt-out», καθότι η δεύτερη υποδηλώνει βούληση του συνδρομητή να εξαιρείται ο αριθμός του από κάθε τηλεφωνική προωθητική ενέργεια οποιουδήποτε διαφημιζόμενου.
 4. Οφείλετε να διαθέτετε, εγγράφως, κατάλληλες διαδικασίες και να παρέχετε αντίστοιχες έγγραφες οδηγίες στο προσωπικό σας αλλά και στο προσωπικό των εκτελούντων την επεξεργασία που, κατ’ ελάχιστον, να περιλαμβάνουν:
  • το πώς διενεργείται η διαδικασία τηλεφωνικών κλήσεων,
  • τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένος ο υπάλληλος να αναφέρει κατά την κλήση,
  • αναλυτικότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να γίνει η ικανοποίηση των δικαιωμάτων των καλούμενων συνδρομητών.
 5. Οφείλετε να τηρείτε αρχεία (log-files) με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση κάθε παραπόνου. Τέτοια είναι τα εξωτερικά στοιχεία επικοινωνίας (οπωσδήποτε ημερομηνία και ώρα κλήσης, αριθμοί καλούντος και καλούμενου), των οποίων η τήρηση πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο για διάστημα ενός έτους. Σκόπιμο είναι να διαθέτετε και τηλεφωνική γραμμή παραπόνων την οποία να ανακοινώνετε δημόσια.
 6. Σε περίπτωση ανάθεσης της τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε τρίτη εταιρεία, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ειδικές ρήτρες για τα ζητήματα του άρ. 11 του ν. 3471/06 στις σχετικές συμβάσεις. Επιπλέον οφείλετε να λαμβάνετε μέτρα ώστε να διασφαλίζετε ότι οι σχετικές διαδικασίες τηρούνται τόσο από τους υπαλλήλους σας όσο και από τους εκτελούντες την επεξεργασία, όπως π.χ. μέσω περιοδικών επιτόπιων ελέγχων.

 

3. Πώς μπορώ να στέλνω διαφημιστικά μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή SMS;

 

Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιήσετε προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με email ή SMS/MMS είναι η ύπαρξη προηγούμενης συγκατάθεσης του παραλήπτη. Σε διαφορετική περίπτωση το μήνυμά σας αποτελεί ανεπιθύμητη διαφήμιση.


Η μόνη εξαίρεση είναι όταν έχετε αποκτήσει τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου στο πλαίσιο πώλησης ή άλλης συναλλαγής. Τότε μπορείτε να διαφημίσετε παρόμοια προϊόντα, αλλά θα πρέπει να δίνετε τη δυνατότητα στον παραλήπτη να αντιταχθεί με εύκολο τρόπο και σε κάθε μήνυμα στην περαιτέρω αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.


Τέλος, κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS/MMS που στέλνετε με διαφημιστικό σκοπό πρέπει να περιέχει την ταυτότητα του αποστολέα ή του διαφημιζόμενου και έναν τρόπο με τον οποίο ο παραλήπτης μπορεί να αντιταχθεί στην περαιτέρω αποστολή μηνυμάτων.


Μάθετε περισσότερα στη Θεματική Ενότητα για το spam.


Για το ειδικότερο θέμα της πολιτικής επικοινωνίας συμβουλευθείτε τη σχετική ενότητα.

 

4. Πώς μπορώ να λαμβάνω συγκατάθεση για επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα;

 

Ο ν. 3471/2006 θεσπίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στην περίπτωση που η συγκατάθεση δίδεται με ηλεκτρονικά μέσα. Στο άρθρο 5 παρ. 3 αναφέρεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι ο χρήστης ή συνδρομητής ενεργεί έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών της δήλωσής του, η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στον χρήστη ή συνδρομητή και μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί. Η ελληνική Αρχή έχει εκδώσει την Οδηγία 2/2011 στην οποία παρέχει μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές ως προς τη λήψη συγκατάθεσης με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Σύμφωνα με την οδηγία, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να εφαρμόζουν μηχανισμούς επιβεβαίωσης της συγκατάθεσης «opt-in», προσαρμοσμένους στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιείται. Δείτε στην οδηγία παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής για τη λήψη συγκατάθεσης σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (email, SMS, τηλεφωνική κλήση, κ.λπ.).

 

5. Πώς μπορώ να λαμβάνω στοιχεία νέων μητέρων από τα μαιευτήρια για προωθητικές ενέργειες;

 

Η Αρχή έχει εκδώσει σχετική τομεακή γνωμοδότηση με την Οδηγία 523/2000 τους όρους της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων νέων μητέρων για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης στον χώρο των μαιευτηρίων. Τα μαιευτήρια καλούνται να χρησιμοποιούν ένα τυποποιημένο έντυπο συγκατάθεσης το οποίο θα παρέχεται στις μητέρες κατά την παραμονή στο νοσοκομείο. Οι μητέρες μπορούν να συμπληρώνουν το έντυπο και να το επιστρέφουν στο νοσοκομείο, το οποίο στη συνέχεια καθιστά διαθέσιμα σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα αυτά, αποκλειστικά για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης. Κάθε διαβίβαση δεδομένων από το νοσοκομείο περιορίζεται στις γεννήσεις των τελευταίων 3 μηνών.

 

6. Τι ισχύει για επικοινωνίες από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή από φιλανθρωπικές οργανώσεις;

 

Η έννοια της απευθείας προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών καλύπτει και τις επικοινωνίες από τέτοιες οργανώσεις και σωματεία, όπως και από πολιτικούς, κ.λπ.

 

7. Για την έρευνα αγοράς και τις δημοσκοπήσεις εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που περιγράφετε στην παρούσα ενότητα;

 

Η έρευνα αγοράς, εφόσον δεν υποκρύπτει εμπορική ή άλλη προώθηση, δεν αποτελεί άμεση προώθηση και δεν ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην ενότητα αυτή.

 

 

Για υποκείμενα των δεδομένων

1. Μπορεί κάποιος να μου στέλνει διαφημιστικό υλικό χωρίς τη συγκατάθεσή μου;

 

Κατ' αρχήν, ως διαφήμιση εννοείται η προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο. Πριν, όμως, απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάλογα με τη μέθοδο αποστολής του διαφημιστικού υλικού.

 • Αν η διαφήμιση πραγματοποιείται με άλλο, μη ηλεκτρονικό, τρόπο (όπως για παράδειγμα μέσω έντυπης αλληλογραφίας), οι εταιρείες μπορούν να σας στείλουν τέτοιο διαφημιστικό υλικό, υπό προϋποθέσεις. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις στις παραπάνω συχνές ερωτήσεις για τους υπευθύνους επεξεργασίας.
 • Αν η διαφήμιση πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, με την εξαίρεση των τηλεφωνικών κλήσεων από ανθρώπους, (όπως για παράδειγμα με e-mail, SMS – MMS), τότε ο ν. 3471/2006, για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση κάθε ηλεκτρονικής επικοινωνίας με διαφημιστικό σκοπό. Για να επικοινωνήσει μια εταιρεία μαζί σας με τέτοιο τρόπο θα πρέπει να έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας. Δείτε την ενότητα για το spam.
 • Αν η διαφήμιση πραγματοποιείται με τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, μια τέτοια ενέργεια επιτρέπεται εφόσον τα στοιχεία σας προέρχονται από νόμιμες πηγές και δεν έχετε δηλώσει αντίρρηση στον πάροχό σας ή στον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Δείτε αναλυτικά τη σχετική ενότητα (Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση).
 • Αν πρόκειται για πολιτική επικοινωνία, διαβάστε τις προϋποθέσεις στη σχετική ενότητα.

 

2. Τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ από την αποστολή έντυπου διαφημιστικού υλικού;

 

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο του άρθρου 13 που τηρεί η Αρχή στο οποίο καταχωρίζονται τα πρόσωπα που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται σε αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως (ουσιαστικά πρόκειται για ένα μητρώο ειδικών αντιρρήσεων για προωθητικές ενέργειες μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου). Τα άτομα που περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρώο πρέπει να διαγραφούν από τα αρχεία του υπευθύνου επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για ανωτέρω σκοπούς. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης, ασκώντας το δικαίωμα εναντίωσης στον υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή στον διαφημιζόμενο), ο οποίος και οφείλει να μην υποβάλει πλέον σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

 

3. Τι μπορώ να κάνω για να μη με ενοχλούν άλλο στο τηλέφωνό μου για διαφημιστικούς σκοπούς;

 

Πρέπει να ζητήσετε από τον πάροχο υπηρεσίας τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε να σας εντάξει στο μητρώο όσων δεν επιθυμούν να λαμβάνουν κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση (Μητρώο άρ. 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006 – μητρώο «opt-out»).


Έχετε, επίσης, δικαίωμα να δηλώσετε, σε κάθε ανεπιθύμητη επικοινωνία, την εναντίωσή σας προς τη συγκεκριμένη εταιρεία που σας καλεί, ώστε να μη σας ενοχλούν περαιτέρω. Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι τουλάχιστον να σας αναφέρουν τον τρόπο άσκησης της ειδικής αυτής αντίρρησης.


Έχετε δικαίωμα να ρωτήσετε με ποιον τρόπο έχουν βρει τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή με ποιο τρόπο ο διαφημιστής έχει αποκτήσει τη συγκατάθεσή σας για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας, αν αυτή υπάρχει.


Σε περίπτωση που έχετε δώσει συγκατάθεση στο παρελθόν, μπορείτε να ζητήσετε να μη σας ενοχλήσουν ξανά, δηλαδή να άρετε τη συγκατάθεση.


Σε περίπτωση που οι οχλήσεις συνεχίζονται θα πρέπει να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή με τα απαραίτητα στοιχεία. Δείτε εδώ για τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας (επιλέξτε τα έντυπα σχετικά με παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών).

 

4. Δέχομαι τηλεφώνημα από αυτόματο τηλεφωνητή και δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο. Τι ισχύει;

 

Μια τέτοια κλήση πραγματοποιείται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτές οι κλήσεις επιτρέπονται μόνον εφόσον εσείς έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχετε δηλώσει στον πάροχό σας ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση.

 

5. Τι γίνεται με τα ενοχλητικά μηνύματα που λαμβάνω στο email μου;

 

Τα μηνύματα αυτά αποτελούν μια ειδικότερη κατηγορία ανεπιθύμητων μηνυμάτων, τα λεγόμενα spam. Μάθετε περισσότερα στην σχετική υποενότητα για το spam.

 

6. Τι μπορώ να κάνω με τα διαφημιστικά SMS ή MMS;

 

Τα SMS και τα MMS είναι σύντομα μηνύματα που αποστέλλονται προς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Τα SMS περιέχουν κείμενο, ενώ τα MMS μπορεί να περιέχουν και εικόνα ή φωνή. Και οι δύο αυτές κατηγορίες μηνυμάτων αποθηκεύονται στο δίκτυο ή στη συσκευή κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη έως ότου ληφθούν από αυτόν. Με βάση τον ορισμό του ν. 3471/2006 αποτελούν και αυτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για αυτά ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για την αποστολή τους με τα γνωστά email.
Μάθετε περισσότερα στην σχετική υποενότητα για το spam.

 

7. Δέχομαι τηλεφωνήματα από εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, ενώ δεν έχω συγκατατεθεί. Τι μπορώ να κάνω;

 

Η περίπτωση αυτών των κλήσεων δεν αποτελεί προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και συνεπώς δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 3471/2006. Είναι μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Θεματική Ενότητα «Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών».

 

8. Πώς μπορώ να υποβάλω μια καταγγελία στην Αρχή;

 

Πριν υποβάλετε μια καταγγελία εξετάστε μήπως έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ενώ επίσης να έχετε επιβεβαιώσει ότι έχετε εκφράσει την ειδική αντίρρησή σας ή έχετε εγγραφεί στο μητρώο του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το συμβάν που επιθυμείτε να καταγγείλετε. Είναι σκόπιμο, προτού προσφύγετε στην Αρχή, να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης ή/και το δικαίωμα εναντίωσης στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ώστε να ενημερωθείτε πλήρως για τα δεδομένα που τηρεί για εσάς, όπως και για το από πού έχει βρει τα δεδομένα αυτά. Αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, ή αν δεν σας απαντήσει εντός του προβλεπόμενου διαστήματος μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή. Δείτε περισσότερα για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης.


Αν κατόπιν αυτών διαπιστώσετε ότι υπάρχει παράβαση του θεσμικού πλαισίου για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή. Στην καταγγελία είναι απαραίτητο να αναφέρετε όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτετε για τη στοιχειοθέτησή της, ανάλογα με το γεγονός που καταγγέλλετε.

 • Σε περίπτωση καταγγελίας για ταχυδρομική αποστολή:
  • τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται,
  • την εταιρεία που σας απέστειλε το υλικό με στοιχεία επικοινωνίας της,
  • την ημερομηνία λήψης της επιστολής,
  • την τυχόν απάντηση του υπευθύνου επεξεργασίας σε αίτημα δικαιώματος πρόσβασης ή εναντίωσης.
 • Σε περίπτωση καταγγελίας για τηλεφωνική κλήση με διαφημιστικό περιεχόμενο είναι απαραίτητο να αναφέρετε:
  • την ημερομηνία που έχετε ζητήσει από τον πάροχό σας την εγγραφή στο μητρώο «opt-out» καθώς και τα στοιχεία του παρόχου σας,
  • την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης της κλήσης,
  • τα στοιχεία του διαφημιζόμενου (π.χ. προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται),
  • τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο σας καλούν,
  • αλλά και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της καταγγελίας σας, όπως
  • την εταιρεία (call-center) που σας καλεί,
  • το ονοματεπώνυμο του πωλητή,
  • την τυχόν απάντηση του υπευθύνου επεξεργασίας σε αίτημα δικαιώματος πρόσβασης ή εναντίωσης.

Για τη διαδικασία υποβολής της καταγγελίας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

 

9. Δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά όταν απαντώ δεν μιλάει κανείς. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι διαφημιστική κλήση που δεν ολοκληρώνεται. Καλύπτομαι από το Μητρώο του άρθρου 11; Μπορώ να το καταγγείλω στην Αρχή;

 

Στην περίπτωση αυτή, καθώς δεν είναι σαφής ο διαφημιστικός χαρακτήρας της κλήσης, δεν στοιχειοθετείται, κατ’ αρχάς, παραβίαση του άρ. 11 του ν. 3471/2006. Ενδέχεται όμως η κλήση να μην ολοκληρώνεται από τεχνική αστοχία από την πλευρά των καλούντων εταιρειών (call center) και εφόσον έχετε εγγραφεί στο μητρώο, οι εταιρείες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να επεξεργάζονται τον αριθμό σας. Αν οι οχλήσεις είναι επανειλημμένες, μπορείτε να το αναφέρετε στην Αρχή, προσδιορίζοντας απαραίτητα τον αριθμό σας, τον αριθμό από όπου σας καλούν, την ώρα της κλήσης και το πότε έχετε εγγραφεί στο μητρώο αρ. 11.

Η Αρχή συσχετίζει τα στοιχεία των αναφορών αυτού του τύπου και δύναται να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον, εφόσον στοιχειοθετούν παραβιάσεις του άρ. 11 του ν. 3471/2006.

 

10. Δέχομαι κλήσεις για προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων (π.χ. Forex). Πως μπορώ να προστατευθώ;

 

Η Αρχή έχει λάβει πλήθος καταγγελιών που αφορούν σε τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την προώθηση χρηματιστηριακών προϊόντων, συνήθως μέσω διαδικτυακών συναλλαγών. Από τη διερεύνηση των καταγγελιών αυτών προκύπτει ότι οι καλούντες χρησιμοποιούν τεχνική «caller id spoofing», δηλαδή αλλάζουν την ταυτότητα του καλούντος αριθμού σε μη πραγματικό αριθμό με σκοπό την εξαπάτηση των καλούμενων. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι οι εμφανιζόμενοι αριθμοί κλήσης αντιστοιχούν σε αριθμούς του εξωτερικού (π.χ. Αγγλία, Κύπρος) αλλά και σε αριθμούς στην Ελλάδα (σταθερών ή κινητών) που δεν αντιστοιχούν σε συνδρομητή ή δεν έχουν εκχωρηθεί από τον πάροχό τους.  Επομένως, από τα στοιχεία αναγνώρισης κλήσης, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιούνται οι τηλεφωνικές αυτές κλήσεις.

Κατά συνέπεια, καταγγελίες με παρόμοιο περιεχόμενο οι οποίες υποβάλλονται στην Αρχή δεν είναι  δυνατόν να εξεταστούν περαιτέρω, εκτός αν συνοδεύονται από επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, η κλήση ενδέχεται να αποσκοπεί σε εξαπάτηση του αποδέκτη της. Η Αρχή συνιστά να αγνοείτε παντελώς αυτές τις κλήσεις και να μην εμπιστεύεστε όσους υπόσχονται επενδύσεις με εύκολο κέρδος, παρά μόνο μετά από έγκυρη χρηματοοικονομική συμβουλή.
Στις περιπτώσεις υποβολής σχετικών καταγγελιών, η Αρχή επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ώστε, σε περίπτωση που εξακριβωθούν τα στοιχεία των υπευθύνων επεξεργασίας, να ασκήσει τις κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 αρμοδιότητές της.
Πληροφορίες σχετικά με απάτες αυτού του είδους και συμβουλές προς τους πολίτες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πληροφορίες σχετικά με φυσικά και νομικά προσώπων που παρέχουν στο ελληνικό κοινό επενδυτικές ή άλλες υπηρεσίες χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από εποπτικές αρχές, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

 

11. Μπορώ να μπλοκάρω τις ανεπιθύμητες κλήσεις χρησιμοποιώντας κάποια συσκευή ή λογισμικό;

 

Υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές λύσεις τόσο σε επίπεδο σταθερής όσο και σε επίπεδο κινητής τηλεφωνίας.

Στη σταθερή τηλεφωνία, υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος τηλεφωνικών αριθμών με την προμήθεια ειδικής συσκευής (τηλεφωνικής ή εισόδου/εξόδου αναλογικής γραμμής) που να υποστηρίζει την δυνατότατα μπλοκαρίσματος κλήσεων (call blocking). Ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής, παρέχεται η δυνατότητα να μπλοκάρονται τηλεφωνικοί αριθμοί που ταιριάζουν είτε εξ’ ολοκλήρου είτε  εν’ μέρει με μια σειρά κριτηρίων που καθορίζονται από το(η) χρήστη αυτής (π.χ. αριθμοί που αρχίζουν ή που περιέχουν κάποια νούμερα). Αν για παράδειγμα δεν θέλουμε να δεχόμαστε κλήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ορίζουμε ως κριτήριο να μπλοκάρονται όλοι οι εισερχόμενοι αριθμοί που αρχίζουν από 0044 ή +44. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας φιλτραρίσματος, κάποιες συσκευές διαθέτουν ειδικό πλήκτρο (block call) το οποίο παρέχει την δυνατότητα να μπλοκάρεται ο εισερχόμενος αριθμός πριν την λήψη μιας κλήσης, και στην συνέχεια να προστίθεται στην λίστα των αριθμών από τους οποίους ο(η) χρήστης δεν επιθυμεί να δέχεται κλήσεις.

Στην κινητή τηλεφωνία, οι νεότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων των έξυπνων κινητών διαθέτουν δυνατότητα αποκλεισμού μέσω της συστημικής εφαρμογής διαχείρισης κλήσεων που διαθέτουν. Στις περιπτώσεις που η έκδοση του λειτουργικού συστήματος δεν παρέχει την συγκεκριμένη δυνατότητα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι  διαθέσιμες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που βρίσκονται στα Google Play, Apple Store, Galaxy Store, Huawei AppGallery κλπ.

Αν επιθυμείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τηλεφωνικούς αριθμούς που υποψιάζεστε ότι πραγματοποιούν ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιες ειδικές ιστοσελίδες, οι οποίες διαθέτουν διαδικασία αξιολόγησης  και σχόλια χρηστών για καθορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς.