Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας δεδομένων, σε όλα τα άτομα των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο ΤΣΠ εκχωρούνται συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του άρθρου 36 και του άρθρου 22 του προαναφερθέντος κανονισμού και απόφασης, αντίστοιχα.

Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν:

  • το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που τους αφορούν και είναι αποθηκευμένα στο ΤΣΠ (βάσει του άρθρου 36 του Κανονισμού 515/97 και του άρθρου 22 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
  • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή διαγραφής σε περίπτωση μη νομότυπης αποθήκευσης των δεδομένων
  • το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων αρχών για τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή την καταβολή αποζημίωσης (βάσει του άρθρου 36 παρ. 5 του Κανονισμού 515/1997 και του άρθρου 23 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ).

Το πρόσωπο που ασκεί οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα μπορεί να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της επιλογής του. Για την χώρα μας, αρμόδια αρχή είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Πανεπιστημίου 20, T.K. 106 72 Αθήνα, Τηλ: (+30) 213-2113127 έως 130 (+30)213-2113132, email: dpo@aade.gr