Σχετική νομοθεσία

Κανονισμός Ευρωπόλ
Για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ.

Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
Για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας δυνάμει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμβαση Ευρωπόλ
Για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ).