Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού Ευρωπόλ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας από την Ευρωπόλ σύμφωνα με τις αρχές προστασίας δεδομένων, κυρίως να υποβάλλονται σε θεμιτή και σύννομη επεξεργασία. Το άρθρο 36 του Κανονισμού Ευρωπόλ (δικαίωμα πρόσβασης) ορίζει ότι κάθε πρόσωπο δικαιούται να λαμβάνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πληροφορίες σχετικά με το αν η Ευρωπόλ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Σύμφωνα με το άρθρο 37, τα υποκείμενα των δεδομένων, σε περίπτωση που αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Ευρωπόλ τη διόρθωση αυτών, εάν αυτά είναι εσφαλμένα, ή τη συμπλήρωση ή την επικαιροποίησή τους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα στην Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, η οποία θα διαβιβάσει την αίτηση στην Ευρωπόλ αμελλητί εντός μηνός από την παραλαβή της. Η Ευρωπόλ ενημερώνει στη συνέχεια, εντός τριών μηνών, γραπτώς το υποκείμενο των δεδομένων για οποιαδήποτε άρνηση ή περιορισμό της πρόσβασης για τους λόγους της απόφασης αυτής.

Το υποκείμενο στη συνέχεια έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στον ΕΕΠΔ διαθέσιμες στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά).

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας - Τμήμα Ευρωπόλ (Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ)

Π. Κανελλοπούλου 4, T.K. 101 77 Αθήνα, Τηλ: 210-6984286, email: europol@police.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το προβλεπόμενο δικαίωμα πρόσβασης είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπόλ.