Οδηγός για τις Αρμόδιες Αρχές

Οδηγός για τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το Δικαίωμα Ενημέρωσης κατά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων (Κανονισμός Eurodac).

Οι αιτούντες άσυλο καθώς και οι πολίτες τρίτων χωρών, που συλλαμβάνονται να διασχίζουν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα, υποχρεούνται να παρέχουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στις αρχές. Ωστόσο, δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα τους και για ποιο λόγο. Επίσης, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, να ενημερώνονται ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής ενώπιον των αρμόδιων αρχών και ότι διαθέτουν δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των εθνικών εποπτικών και δικαστικών αρχών.

Επειδή το δικαίωμα ενημέρωσης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για τα υποκείμενα των δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) σε συνεργασία με την Ομάδα Συντονισμού για την Εποπτεία του (συστήματος) Eurodac (SCG Eurodac), στην οποία μετέχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές – συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, ανέλαβε την έκδοση φυλλαδίου με σκοπό να παράσχει συνδρομή και καθοδήγηση στις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τον τρόπο παροχής ορθής και πλήρους ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την λήψη και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων.