Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Η καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006 (με τον οποίο έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ), μόνο όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο μέρη της επικοινωνίας παρείχαν τη συγκατάθεσή τους μετά από προηγούμενη ενημέρωση. Η Αρχή, ερμηνεύοντας τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006 υπό το φως της Οδηγίας 2002/58/EK (βλ. ιδίως άρθρο 5 παρ. 2 σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 23 της ίδιας Οδηγίας), έχει κρίνει ότι, όπου η καταγραφή είναι νόμιμη, δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση και των δύο μερών αλλά αρκεί η προηγούμενη ενημέρωση του μέρους που δεν έχει την πρωτοβουλία της καταγραφής (βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2006, σελ. 78). Η απαιτούμενη από τον νόμο ενημέρωση μπορεί να διενεργηθεί και με ηχογραφημένη ειδοποίηση πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής συνδιάλεξης που πρόκειται να καταγραφεί.

Καθώς οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποτελούν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνδρομητών ή χρηστών τηλεφωνίας (και των δύο μερών της επικοινωνίας) για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στον ν. 3471/2006 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και του εφαρμοστικού ν. 4624/2019. Άλλωστε, και η Οδηγία 2002/58/ΕΚ, η οποία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 3471/2006, αποτελεί εξειδίκευση των κανόνων της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ως εκ τούτου η ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006 θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρο 5 του ΓΚΠΔ). Συνεπώς, με τη διάταξη αυτή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η καταγραφή μιας συνομιλίας επαγγελματικού χαρακτήρα, μόνο όταν είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη συνομιλία έλαβε χώρα και είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο και όχι γενικά σε κάθε περίπτωση επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα. Η εν λόγω εξαίρεση από τον κανόνα της απαγόρευσης καταγραφής και συνακρόασης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πρέπει να ερμηνεύεται περιοριστικά (βλ. απόφαση 73/2017).