Σχετικά Ευρωπαϊκών Οργάνων

Το ΕΣΠΔ έχει αναρτήσει κατευθυντήριες γραμμές (έκδοση για δημόσια διαβούλευση) αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συσκευών video.

Εξάλλου, αναφορικά με τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είχε εκδώσει τις ακόλουθες γνώμες/συστάσεις:

Γνώμη 2/2017
Για την επεξεργασία δεδομένων στην εργασία (γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά σε νέες τεχνολογίες βιντεοεπιτήρησης).

Γνωμοδότηση 2/2009
Για την προστασία προσωπικών δεδομένων παιδιών, όπου γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά σε προϋποθέσεις νομιμότητας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε σχολεία.

Γνώμη 4/2007
Σχετικά με την έννοια του όρου "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά και στην επεξεργασία που πραγματοποιείται μέσω καμερών.

Γνωμοδότηση 4/2004
Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω βιντεοεπιτήρησης.

Γνώμη 8/2001
Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

 

Περαιτέρω, με τον Κανονισμό (ΕΚ) 45/2001 θεσμοθετήθηκε μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Supervisor - EDPS), επιφορτισμένη με τον έλεγχο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς. Ο EDPS, μέλος της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και πλέον του ΕΣΠΔ, συμβουλεύει, μεταξύ άλλων, όλα τα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, ο EDPS έχει εκδώσει κείμενο οδηγιών.