Επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων

Η συλλογή των βιομετρικών δεδομένων γίνεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ατόμου σε βιομετρικά συστήματα. Τα βιομετρικά συστήματα στοχεύουν στην αυτόματη ταυτοποίηση και/ή αυθεντικοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η καταγραφή γίνεται με έναν ειδικό σένσορα. Το βιομετρικό σύστημα εξάγει από τα δεδομένα τα ειδικά εκείνα χαρακτηριστικά του χρήστη που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα «πρότυπο». Πρότυπο είναι μια δομημένη απεικόνιση της βιομετρικής εικόνας, δηλαδή της καταγεγραμμένης βιομετρικής μέτρησης του ατόμου. Το βιομετρικό σύστημα δεν αποθηκεύει την πρωταρχική εικόνα του βιομετρικού χαρακτηριστικού του ατόμου αλλά το πρότυπο, σε ψηφιακή μορφή.

Τα βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, συγκαταλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ πλέον ρητά στην ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των οποίων καταρχήν απαγορεύεται (άρθρο 9 παρ. 1). Κατ’ εξαίρεση, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9.

Οι φορείς που σχεδιάζουν τη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών που περιλαμβάνουν επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων οφείλουν κατά πάσα πιθανότητα να εκπονήσουν Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ), διότι η επεξεργασία τους κατά κανόνα «ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων» (βλ. άρθρα 35-36 του ΓΚΠΔ). Συγκεκριμένα, ενδέχεται να ανήκουν στις κατηγορίες επεξεργασιών του εθνικού καταλόγου με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠΔ (ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019), κατηγορία 2.1 «Μεγάλης κλίμακας επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (περιλαμβανομένων των γενετικών και των βιομετρικών με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου)» ή κατηγορία 2.3 «Συστηματική επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων των εργαζομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου καθώς και γενετικών δεδομένων των εργαζομένων». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη ενότητα Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων.

Επίσης, η υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις επεξεργασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για τις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους. Βλέπε σχετικά το άρθρο 65 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 139/29-08-2019).

Σχετικά με τη χρήση βιομετρικών συστημάτων για τη διαπίστωση της ταυτότητας των εργαζομένων και την πρόσβαση στο σύνολο ή τμήμα των χώρων εργασίας είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας των χώρων εργασίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλο μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού (π.χ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια υψηλού κινδύνου), και εφόσον υπάρχει ειδική νομοθετική διάταξη που το επιτρέπει.