Συχνές ερωτήσεις

1. Επιτρέπεται η πρόσβαση κληρονόμου στα φορολογικά στοιχεία αποβιώσαντος για τον σκοπό της κληρονομίας;

 

Από την πλευρά της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα δεν υπάρχει κώλυμα για πρόσβαση σε οποιαδήποτε φορολογικά στοιχεία (έστω και σε αυτά που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο του άρθρου 17 του ν. 4174/2013), καθώς η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα φυσικά πρόσωπα.

 

2. Επιτρέπεται η πρόσβαση τρίτου ατόμου σε φορολογικά στοιχεία άλλου φυσικού προσώπου μεταξύ των οποίων υφίσταται δικαστική αντιδικία;

 

Επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στα στοιχεία εκείνα που δεν καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο και μόνον εφόσον υπάρχει επίκληση και απόδειξη του υπέρτερου έννομου συμφέροντος (για παράδειγμα δικόγραφο ασκηθείσας αγωγής).

 

3. Επιτρέπεται να διαβιβάζουν οι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών;

 

Ναι, ακόμη και στην περίπτωση των ειδικών κατηγοριών δεδομένων βάσει του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.