Διαβιβάσεις προς ΗΠΑ

Εμπορικός Τομέας - Privacy Shield (καταργήθηκε με την απόφαση Schrems II)

Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ασπίδας Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων («Privacy Shield»), είναι δυνατή από την 1η Αυγούστου 2016 η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ με τη χρήση του μηχανισμού του Privacy Shield. Προϋπόθεση είναι οι αποδέκτριες εταιρείες να προσχωρούν ετησίως στο νέο θεσμικό πλαίσιο πιστοποιώντας ότι συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις και εγγυήσεις που προβλέπονται σε αυτό.

Το πλαίσιο προστασίας του Privacy Shield περιλαμβάνει:

  1. Αυστηρές υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τις εταιρείες που εισάγουν προσωπικά δεδομένα από την ΕΕ
  2. Εγγυήσεις προστασίας σχετικά με την πρόσβαση των αμερικανικών αρχών στα προσωπικά δεδομένα
  3. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί προστασίας και προσφυγής στη δικαιοσύνη για τα υποκείμενα των δεδομένων
  4. Ετήσια κοινή αξιολόγηση ΗΠΑ και ΕΕ προκειμένου να παρακολουθείται η σωστή εφαρμογή του Privacy Shield.

 

Τομέας επιβολής του νόμου – Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ

Όσον αφορά τη συνεργασία ΕΕ και ΗΠΑ στον τομέα της επιβολής του νόμου, ισχύει η Συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων η οποία συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2016 και περιλαμβάνει δέσμη κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλες τις διατλαντικές ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου (αστυνομία και αρχές της ποινικής δικαιοσύνης).

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το νέο πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

 

Χρήσιμες συνδέσεις