Σχετικά ευρωπαϊκών Οργάνων

Η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46 έχει εκδώσει τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία έχουν εγκριθεί, υιοθετηθεί και επικαιροποιηθεί από το ΕΣΠΔ. Τα έγγραφα αυτά ορίζουν τη διαδικασία έγκρισης των BCR και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη δομή και το απαραίτητο περιεχόμενο των BCR.

Έγγραφο εργασίας WP 263 rev.01
Περιγράφει τη διαδικασία συνεργασίας για την έγκριση «δεσμευτικών εταιρικών κανόνων» για υπευθύνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ.

Σύσταση WP 264
Σχετικά με την τυποποιημένη αίτηση έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων υπευθύνου επεξεργασίας για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύσταση WP 265
Σχετικά με το τυποποιημένο έντυπο αίτησης για έγκριση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων εκτελούντος την επεξεργασία για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έγγραφο εργασίας WP 256 rev.01
Για την κατάρτιση πίνακα με τα στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να περιέχονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.

Έγγραφο εργασίας WP 257 rev.01
Για την κατάρτιση πίνακα των στοιχείων και αρχών που πρέπει να περιλαμβάνονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για εκτελούντες την επεξεργασία.