Αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 61/2021 της Αρχής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
10
Περίληψη

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου υπέβαλε στην Αρχή αίτηση θεραπείας, με την οποία ζητεί την επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 61/2021 απόφασης της Αρχής. H Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 10/2023 απόφαση, απέρριψε την εν λόγω αίτηση λόγω του ότι οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν με την ως άνω αναφερόμενη αίτηση θεραπείας δεν στηρίζονται σε επίκληση νέων και κρίσιμων για την υπόθεση πραγματικών στοιχείων, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση: υπάρχει μόνο ένα νέο στοιχείο αναφορικά με το ότι ο Οργανισμός έχει τεθεί σε διαδικασία αποκρατικοποίησης προς εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, το οποίο όμως στοιχείο δεν είναι κατά νόμο κρίσιμο για τη στοιχειοθέτηση  της παράβασης του άρθρου 15 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1  ΓΚΠΔ, η οποία διαπιστώθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/2021 απόφαση της Αρχής, ούτε ως προς την επιμέτρηση της διοικητικής κύρωσης που επιβλήθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση για τη διαπιστωθείσα αυτή παράβαση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr