Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 2/2022 της Αρχής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
3
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 2/2022 που είχε εκδοθεί επί καταγγελίας κατά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 2 παρ. 8 του ν. 3051/2002 και 24 παρ. 1 του ν. 2690/1999, η Αρχή απέρριψε την αίτηση θεραπείας καθώς με αυτήν εισήχθησαν κατ’ ουσίαν νομικοί ισχυρισμοί και δεν υποβλήθηκαν νεότερα στοιχεία από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr