Πληροφορίες για cookies

Στη συνέχεια παρατίθεται η πολιτική της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής Αρχή) για τη χρήση των cookies στη Διαδικτυακή της Πύλη (εφεξής ΔΠ), η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα cookies καθώς σχετικές πληροφορίες.