Καταγγελία παραβίασης δικαιώματος

Φόρμα καταγγελίας για παραβίαση δικαιώματος

 

Η συγκεκριμένη καταγγελία συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Αρχή στις περιπτώσεις παραβίασης των προβλεπόμενων στα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων. Προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη άσκηση δικαιώματος προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Στοιχεία καταγγέλλοντος

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία, εκτός από τα στοιχεία που παρέχονται αυτόματα από το taxisnet.

 

Αρμοδιότητα Αρχής

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως εφόσον η Ελλάδα είναι η συνήθης διαμονή τους ή ο τόπος εργασίας τους ή ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης. Συμπληρώνετε τα ανάλογα πεδία προκειμένου να διαπιστωθεί η αρμοδιότητα της Αρχής να επιληφθεί της καταγγελίας και/ή εάν απαιτείται η ενημέρωση και/ή η περαιτέρω διαβίβαση της καταγγελίας σε άλλες εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές κρατών μελών της ΕΕ.

 

Στοιχεία εκπροσώπου του καταγγέλλοντος

Συμπληρώνεται μόνο όπου εφαρμόζεται, π.χ. όταν θιγόμενος είναι ανήλικο τέκνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όταν η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο Δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο ή όταν η καταγγελία υποβάλλεται από μη κερδοσκοπικούς φορείς ή οργανώσεις ή σωματεία ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως, και στους καταστατικούς σκοπούς τους περιλαμβάνεται η προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων. Αν θέλετε να συνυποβάλετε έγγραφο εξουσιοδότησης, κάντε το με την επιλογή «Συνημμένα».

Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία εκπροσώπου έχετε στη διάθεσή σας τα εξής τέσσερα κουμπιά: Tέσσερα κουμπιά επεξεργασίας .

  • Με το πρώτο (γόμα) διαγράφετε ό,τι έχετε ήδη γράψει.
  • Με το δεύτερο (μάτι) μπορείτε να δείτε ό,τι έχετε γράψει.
  • Με το τρίτο (σταυρουδάκι) μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία εκπροσώπου.
  • Με το τέταρτο (μολύβι) μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία.

Πατήστε το σύμβολο “+”. Θα δείτε την επόμενη καρτέλα:

 

Στοιχεία εκπροσώπου πολίτη

 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του εκπροσώπου (όσα κρίνετε απαραίτητα ώστε να μπορεί η Αρχή να επικοινωνήσει μαζί του) και πατήστε το «Αρχειοθέτηση». Διαφορετικά, αν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία εκπροσώπου, πατήστε το «Κλείσιμο».

 

Κατά ποιου στρέφεται η καταγγελία

Συμπληρώστε τα ακριβή στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία (συνήθως πρόκειται για κάποια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου). Είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε την Επωνυμία ή το Ονοματεπώνυμο του καταγγελλόμενου, ο οποίος πρέπει να είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προς τον οποίο ασκήσατε τα δικαιώματά σας. Όσο περισσότερα στοιχεία συμπληρώσετε, τόσο πιο εύκολη είναι η διερεύνηση από την Αρχή.

  • Ον. εμπλεκομένων: Στο πεδίο αυτό συμπληρώστε στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων εφόσον τα γνωρίζετε, π.χ. όνομα υπαλλήλου, κ.λπ.
  • Πρόσθετοι καταγγελλόμενοι: Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά περισσότερους του ενός καταγγελλόμενους, παραθέστε σε αυτό το πεδίο τα στοιχεία τους, προσδιορίζοντας, αν είναι δυνατό, τη σχέση που έχουν μεταξύ τους οι καταγγελλόμενοι.

 

Ποια η σχέση σας με τον καταγγελλόμενο

Αναφέρατε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελλόμενο, π.χ. εργαζόμενος, πελάτης, κ.λπ. Πρέπει να επιλέξετε από τις έτοιμες επιλογές. Αν θεωρείτε ότι οι επιλογές αυτές δεν σας καλύπτουν, επιλέξτε το «Άλλο». Τότε θα σας δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσετε το διπλανό πεδίο «Άλλη σχέση», στο οποίο μπορείτε να περιγράψετε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελλόμενο.

 

Προσβαλλόμενο δικαίωμα

Επιλέξτε ποιο/α από τα οριζόμενα στα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ δικαίωμα/τα θεωρείτε ότι έχει προσβληθεί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο της Αρχής και συγκεκριμένα την ενότητα «Τα δικαιώματά μου».

 

Φόρμα προσβαλλόμενο δικαίωμα

 

Επιλέξτε τα δικαιώματα για τα οποία υποβάλλετε καταγγελία από τη λίστα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή κύλισης (στα δεξιά του παραθύρου στην παραπάνω εικόνα), ή τη ροδέλα του ποντικιού, για να μετακινηθείτε εντός του παραθύρου. Επιλέξτε όλα τα δικαιώματα τα οποία έχετε ήδη ασκήσει και θεωρείτε ότι έχουν παραβιασθεί.

 

Άσκηση δικαιώματος

Πρέπει να προσδιορίστε πότε ασκήσατε το συγκεκριμένο δικαίωμα και με ποιο τρόπο. Επιλέξτε, πατώντας στο εικονίδιο ημερομηνίας, πότε ασκήσατε το δικαίωμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας.  Στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα «Τρόπος άσκησης» τον τρόπο με τον οποίο ασκήσατε το δικαίωμά σας. Θα πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία για να αποδείξετε πότε και με ποιο τρόπο ασκήθηκαν τα δικαιώματά σας.

 

Φόρμα συμπλήρωσης ημερομηνίας

 

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να έχει παρέλθει ένας μήνας από την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ώστε να θεωρηθεί ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ανταποκριθεί. Διαφορετικά η καταγγελία σας ενδέχεται να αρχειοθετηθεί άμεσα.

 

Ανταπόκριση υπευθύνου

Αναφέρατε εάν και με ποιο τρόπο ανταποκρίθηκε (π.χ. απάντησε) στο αίτημα ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

Αντικείμενο καταγγελίας

Στο πεδίο αυτό περιγράψτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το αντικείμενο της καταγγελίας, προσκομίζοντας  τα σχετικά στοιχεία και αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους η τυχόν απάντηση του υπευθύνου επεξεργασίας δεν είναι ικανοποιητική.

 

Συνημμένα

Για την εξέταση της καταγγελίας είναι απαραίτητη η υποβολή εγγράφων/στοιχείων που την τεκμηριώνουν, όπως αντίγραφο των αιτημάτων που καταθέσατε στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Συνημμένα», κάτω αριστερά στο παράθυρο Κουμπί συνημμένα .

Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με την καταγγελία σας. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή μεγάλου αριθμού εγγράφων ή σελίδων ενός εγγράφου, σημειώστε τα σημεία που συνδέονται άμεσα με αυτή.

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.