Αίτημα φορέα (για λοιπές χρήσεις)

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για την υποβολή στην Αρχή αιτημάτων από υπευθύνους επεξεργασίας, εκτελούντες την επεξεργασία και λοιπούς φορείς (π.χ. επαγγελματικές ενώσεις, ή ενώσεις με βάση το άρ. 80 ΓΚΠΔ) για ζητήματα αρμοδιότητας της Αρχής, όταν δεν υπάρχει ειδική φόρμα για αυτά τα αιτήματα. Για τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ειδική φόρμα (π.χ. προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης, λήψη λίστας άρθρου 13, ανακοίνωση στοιχείων DPO) οφείλετε να χρησιμοποιήσετε τις συγκεκριμένες φόρμες.

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να απαντά σε ερωτήματα και αιτήματα υπευθύνων επεξεργασίας, υποκειμένων των δεδομένων ή τρίτων, τα οποία δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αρμοδιότητές της. Για παράδειγμα, η Αρχή δεν γνωμοδοτεί κατόπιν αίτησης υπευθύνου επεξεργασίας, σχετικά με τη νομιμότητα μιας επεξεργασίας.

Κατ’ αρχήν, πρέπει να προσδιορίσετε τι αφορά το αίτημά σας. Βεβαιωθείτε ότι η Αρχή έχει αρμοδιότητα να το εξετάσει. Χρησιμοποιήστε το πεδίο κατηγορία αιτήματος, για να προσδιορίσετε τον τύπο του αιτήματός σας. Οι επιλογές σας είναι ως εξής:

 1. Έγκριση σχεδίου κώδικα δεοντολογίας (άρ. 40 παρ. 5): Αφορά αποκλειστικά ενώσεις και άλλους φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία οι οποίοι:
  • έχουν εκπονήσει κώδικα δεοντολογίας ή τροποποιούν ή επεκτείνουν υφιστάμενο κώδικα,
  • υποβάλλουν το σχέδιο κώδικα στην Αρχή προς γνωμοδότηση.Η Αρχή γνωμοδοτεί ως προς τη συμμόρφωση του σχεδίου κώδικα προς τον ΓΚΠΔ και μπορεί να τον εγκρίνει, εάν κρίνει ότι παρέχει επαρκείς κατάλληλες εγγυήσει.
 2. Διαπίστευση φορέα παρακολούθησης συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας (άρ. 41 παρ. 1 ΓΚΠΔ): Αφορά αίτημα διαπίστευσης φορέα παρακολούθησης της συμμόρφωσης με εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας, με βάση τις απαιτήσεις διαπίστευσης που έχει εκδώσει η Αρχή και εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί.
 3. Έγκριση κριτηρίων πιστοποίησης (άρ. 42 παρ. 5): Αφορά αίτημα έγκρισης κριτηρίων πιστοποίησης δυνάμει του άρ. 58 παρ. 3 ΓΚΠΔ.
 4. Αίτηση άδειας διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. (άρ. 46 παρ. 3): Αφορά αίτημα χορήγησης άδειας διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. με την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων.
 5. Αίτηση έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR – άρ. 47): Αφορά αίτημα έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων για όμιλο επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ο μηχανισμός συνεκτικότητας του ΓΚΠΔ. Πριν υποβάλετε το αίτημά σας, βεβαιωθείτε ότι η Αρχή είναι η αρμόδια επικεφαλής εποπτική αρχή, με βάση το άρ. 56 του Κανονισμού.
 6. Ενημέρωση Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. (άρ. 49 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο): Αφορά ενημέρωση της Αρχής για κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. με βάση το άρ. 49 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται απάντηση της Αρχής, η οποία όμως έχει διακριτική ευχέρεια να εξετάσει περαιτέρω την εν λόγω διαβίβαση.
 7. Παροχή συμβουλής σχετικά με εκπόνηση νομοθετικών ή/και διοικητικών μέτρων (άρ. 57 παρ. 1 γ): Αφορά αποκλειστικά το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση ή άλλα όργανα και οργανισμούς οι οποίοι επιζητούν τη συμβουλή της Αρχής για τη σχεδίαση και τη θέσπιση νομοθετικών ή/και διοικητικών μέτρων που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας.
 8. Καταγγελία συνδρομητή Νομικού Προσώπου για παραβίαση του ν. 3471/2006: Αφορά υποβολή καταγγελίας από νομικό πρόσωπο, για παράβαση του ν. 3471/2006 αρμοδιότητας της Αρχής, όπως π.χ. για μη νόμιμες ηλεκτρονικές επικοινωνίες με προωθητικό σκοπό.
 9. Καταγγελία που υποβάλλεται από μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση ή ένωση (άρ. 80 ΓΚΠΔ): Αφορά μη κερδοσκοπικό φορέα, οργανισμό, οργάνωση ή σωματείο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια, οι στόχοι του είναι προς το δημόσιο συμφέρον και δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιος φορέας, μπορεί, μέσω αυτής της επιλογής, να υποβάλει καταγγελία για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων.
 10. Άλλο: Αιτιολογήστε με βάση ποια διάταξη αρμοδιότητας της Αρχής υποβάλλετε το αίτημα. Αιτήματα που υποβάλλονται άνευ αιτιολογίας τίθενται αυτομάτως στο αρχείο.

Για την υποβολή του αιτήματος, πατήστε στην επιλογή «Αίτημα (για λοιπές χρήσεις)».

 

Φόρμα αιτήματος φορέα (για λοιπές χρήσεις)

 

Στοιχεία Υπευθύνου /εκτελούντος την επεξεργασία/φορέα

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία.

 

Στοιχεία εκπροσώπου υπευθύνου/εκτελούντος

Συμπληρώνεται μόνον από Υπευθύνους Επεξεργασίας ή Εκτελούντες την επεξεργασία που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και, σύμφωνα με το άρ. 27 ΓΚΠΔ, οφείλουν να ορίσουν εκπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το «+» και συμπληρώστε τα στοιχεία.

 

Στοιχεία αρμόδιου για επικοινωνία προσώπου

Για την εξέταση του αιτήματός σας η Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί διευκρινίσεις ή περαιτέρω στοιχεία. Συμπληρώστε τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (π.χ. υπαλλήλου ή εκπροσώπου σας) που είναι αρμόδιο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Αρχή. Σε περίπτωση που έχετε ορίσει Υ.Π.Δ. είναι σκόπιμο η επικοινωνία να διενεργηθεί μέσω αυτού.

 

Κατηγορία αιτήματος

Επιλέξτε για ποιο λόγο υποβάλετε το αίτημά σας στην Αρχή. Δείτε παραπάνω για επεξήγηση των επιλογών.

 

Αντικείμενο αιτήματος

Στο πεδίο αυτό περιγράψτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το αίτημά σας, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα σχετικά στοιχεία.

 

Συνημμένα

Σε περίπτωση που για την εξέταση του αιτήματός σας είναι απαραίτητη η υποβολή εγγράφων/στοιχείων που το τεκμηριώνουν, χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη επιλογή.

Για την επισύναψη, πατήστε το κουμπί «Συνημμένα», κάτω αριστερά στο παράθυρο Κουμπί συνημμένα.

Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με το αίτημά σας. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή μεγάλου αριθμού εγγράφων ή σελίδων ενός εγγράφου, σημειώστε τα σημεία που συνδέονται άμεσα με το αίτημά σας.

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.