Αίτημα προηγούμενης διαβούλευσης

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήματος υπευθύνου επεξεργασίας για προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή βάσει του άρθρου 36 του ΓΚΠΔ (ή με βάση το άρ. 67 του ν. 4624/2019), μετά από εκτίμηση αντικτύπου στην οποία οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι είναι υψηλοί.

 

Φόρμα αιτήματος προηγούμενης διαβούλευσης

 

Στοιχεία υπευθύνου υπεξεργασίας/φορέα

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία.

 

Στοιχεία εκπροσώπου υπευθύνου

Συμπληρώνεται μόνον από Υπευθύνους Επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και, σύμφωνα με το άρ. 27 ΓΚΠΔ, οφείλουν να ορίσουν εκπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το «+» και συμπληρώστε τα στοιχεία.

 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή αρμοδίου για επικοινωνία προσώπου

Για την εξέταση του αιτήματός σας η Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί διευκρινίσεις ή περαιτέρω στοιχεία. Συμπληρώστε τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (π.χ. υπαλλήλου ή εκπροσώπου σας) που είναι αρμόδιο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Αρχή. Σε περίπτωση που έχετε ορίσει Υ.Π.Δ. είναι σκόπιμο η επικοινωνία να διενεργηθεί μέσω αυτού.

 

Στοιχεία εκτελούντων την επεξεργασία

Εφόσον για την επεξεργασία για την οποία διενεργήθηκε η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων εμπλέκεται εκτελών την επεξεργασία, συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία του. Πατήστε το εικονίδιο με το «+» και συμπληρώστε τα στοιχεία του εκτελούντος την επεξεργασία. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένας εκτελούντες, μπορείτε να τους προσθέσετε με τον ίδιο τρόπο.

 

Αντικείμενο διαβούλευσης

Στο πεδίο αυτό περιγράψτε συνοπτικά το αίτημά σας. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να συνυποβάλετε πλήρες αντίγραφο της μελέτης εκτίμησης αντικτύπου. Για αυτό χρησιμοποιήστε την επιλογή «Συνημμένα», όπου θα προσθέσετε τα αρχεία της εν λόγω μελέτης.

 

Ερ. 1 – Ερ. 3

Μέσω των ερωτήσεων αυτών πραγματοποιείται έλεγχος των απαραίτητων τυπικών κριτηρίων πληρότητας του αιτήματος προηγούμενης διαβούλευσης.

Το αίτημα προηγούμενης διαβούλευσης πρέπει να πληροί τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις αποδοχής προς εξέταση από την Αρχή. Σε περίπτωση μη πλήρωσης του συνόλου των προϋποθέσεων αυτών δεν τεκμηριώνεται η δυνατότητα υποβολής του σχετικού αιτήματος στην Αρχή. Τα κριτήρια παρατίθεται στην ενότητα «εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία δεδομένων» στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής. Σε περίπτωση που απαντάτε αρνητικά σε κάποιο από τα ερωτήματα, δεν έχετε δυνατότητα υποβολής της αίτησης, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

 

Συνημμένα

Επισυνάψτε σε ξεχωριστό/ά αρχείο/α το αίτημα διαβούλευσης και την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων καθώς και όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις 1 έως 3.

Για την επισύναψη, πατήστε το κουμπί «Συνημμένα», κάτω αριστερά στο παράθυρο Κουμπί συνημμένα.

Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με το αίτημά σας. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή μεγάλου αριθμού εγγράφων ή σελίδων ενός εγγράφου, σημειώστε τα σημεία που συνδέονται άμεσα με το αίτημά σας.

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.