Υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών

Με την επιλογή αυτή, σας παρέχουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά απορρέουν από το ΓΚΠΔ. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στα υποκείμενα των δεδομένων την κατάλληλη καθοδήγηση ώστε να ασκήσουν σωστά τα δικαιώματά τους προς ένα υπεύθυνο επεξεργασίας. Συνεπώς, αν από το αίτημά σας προκύπτει ότι απαιτείται εμπλουτισμός της πληροφορίας που παρέχουμε δημόσια στην ιστοσελίδα μας, θα κάνουμε τις απαραίτητες προσθήκες και θα σας ενημερώσουμε γι’ αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο. Για λόγους αμεσότητας, προτιμούμε την άτυπη επικοινωνία μαζί σας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν όμως επιθυμείτε έγγραφη απάντηση, παρακαλούμε να το επισημάνετε ειδικά.

Λοιπά αιτήματα (π.χ. για γνωμοδότηση σε σχέση με νομιμότητα μιας δραστηριότητας) δεν απαντώνται.

 

Φόρμα αιτήματος παροχής πληροφοριών

 

Στοιχεία υποκειμένου των δεδομένων

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά από τη φόρμα αιτήματος. Τροποποίηση μπορεί να γίνει από την επιλογή: Ο Λογαριασμός μουΣτοιχεία, εκτός από τα στοιχεία που παρέχονται αυτόματα από το taxisnet.

 

Στοιχεία εκπροσώπου του καταγγέλλοντος

Συμπληρώνεται μόνο όπου εφαρμόζεται, π.χ. όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικο τέκνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όταν η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο Δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων. Αν θέλετε να συνυποβάλετε έγγραφο εξουσιοδότησης, κάντε το με την επιλογή «Συνημμένα».

 

Δικαίωμα στο οποίο αφορά το αίτημα

Επιλέξτε το δικαίωμα/δικαιώματα για το/α οποίο/α επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση, εκ των οριζόμενων στα άρθρα 15-23 του ΓΚΠΔ και στα άρθρα 55-56 του ν. 4624/2019. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα δικαιώματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο της Αρχής.

 

Αντικείμενο αιτήματος

Στο πεδίο αυτό περιγράψτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το αίτημά σας, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα σχετικά στοιχεία.

 

Συνημμένα

Σχετικά έγγραφα/στοιχεία. Συμπληρώστε σε περίπτωση που για την εξέταση του αιτήματός σας είναι απαραίτητη η υποβολή εγγράφων/στοιχείων που το τεκμηριώνουν.

Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με το αίτημά σας. Εάν είναι απαραίτητη η αποστολή μεγάλου αριθμού εγγράφων ή σελίδων ενός εγγράφου, σημειώστε τα σημεία που συνδέονται άμεσα με το αίτημά σας.

Δείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο επισύναψης εγγράφων.

 

Ολοκλήρωση υποβολής

Μόλις συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία, πατήστε «Υποβολή». Θα λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθεσης και θα τη δείτε πρώτη στις υποθέσεις σας.

Αν σε οποιοδήποτε στάδιο θέλετε να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε «Κλείσιμο». Θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση και κατόπιν θα επιστρέψετε στις υποθέσεις σας.