Οργάνωση και λειτουργία

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137), η Αρχή λειτουργεί ως συλλογικό όργανο. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή  Πρόεδρο και έξι (6) μέλη, τα οποία ορίζονται με αντίστοιχους αναπληρωτές. Η θητεία τους είναι εξαετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Ως μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής. Προϋπόθεση επιλογής σε θέση μέλους της Αρχής είναι η ελληνική ιθαγένεια.

Η επιλογή και ο διορισμός του Προέδρου, των μελών της Αρχής και των αναπληρωτών τους ενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 101Α του Συντάγματος.

Τα μέλη της Αρχής είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί. Απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο.

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος έχουν αποκλειστική απασχόληση στην Αρχή. Η ιδιότητά τους αυτή συνεπάγεται την αναστολή οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τα μέλη της Αρχής δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Τα μέλη της Αρχής δεν διώκονται για την έκφραση γνώμης και για πράξη ή παράλειψη που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Η Αρχή μπορεί να αναλάβει τη δαπάνη για τη δικαστική υπεράσπιση των μελών της σε περίπτωση άσκησης εναντίον τους αγωγής ή άσκησης σε βάρος τους ποινικής δίωξης για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137), η Αρχή δύναται να λειτουργεί και ως μονοπρόσωπο όργανο (Πρόεδρος) ή και να συνεδριάζει σε τμήματα, συντιθέμενα από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και προεδρευόμενα από τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις και στις διασκέψεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων επιτρέπεται να παρίστανται για τις υποθέσεις, στις οποίες έχουν οριστεί βοηθοί εισηγητές, υπάλληλοι του κλάδου Ελεγκτών.

Η Αρχή συνεδριάζει σε Ολομέλεια και σε Τμήμα.

Περισσότερα για τη σύνθεση του Τμήματος:

  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – (27-10-2022)
  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – (1-3-2022)
  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – (6-12-2021)
  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – (30-03-2021)
  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – (11-01-2021)
  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – Αντικατάσταση Μελών (29-7-2020)
  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος –  (7-1-2020)
  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – Αντικατάσταση Μελών (8-8-2019)
  • Απόφαση ορισμού Μελών Τμήματος – (15-1-2019)

Η νομοθεσία για τα οργανωτικά ζητήματα της Αρχής είναι διαθέσιμη εδώ.