Οργανωτικά ζητήματα της Αρχής

Νομικό πλαίσιο

Άρθρο 18 του ν. 4624/2019
Γραμματεία της Αρχής (ΦΕΚ Α΄ 137/2019).

Π.Δ. 207/1998
Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής (ΦΕΚ Α' 164/1998).

ΦΕΚ Β’ 1666 20/10/2010
Αύξηση οργανικών θέσεων της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΦΕΚ Β’ 813 14/3/2017
Mεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69 Γ του ν. 4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Γραμματείας της Αρχής - Σύσταση τμήματος αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος σε αυτήν.

Απόφαση 9/2022
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
* Ο Κανονισμός εγκρίθηκε με την απόφαση της Αρχής 9/2022 (ΦΕΚ Β΄ 879) και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της Αρχής 13/2022 (ΦΕΚ Β’ 1245) και 69/2022 (ΦΕΚ Β’ 635).

Αριθ. 209/2000
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β' 336/2000), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-4-2008 (ΦΕΚ Β 859), Γ/ΕΞ/3082/3-5-2011 (ΦΕΚ Β 989) και Γ/ΕΞ/2619/10-4-2020 (ΦΕΚ Β 1554) Αποφάσεις της Αρχής.