Ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία της Αρχής.

Η Αρχή συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της Οδηγίας 2016/680 καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

Επίσης, η Αρχή συμμετέχει σε κοινές εποπτικές αρχές και ομάδες συντονισμού για την εποπτεία των πληροφοριακών συστημάτων-μεγάλων βάσεων δεδομένων της ΕΕ όπως τα συστήματα Σένγκεν ΙΙ, Θεωρήσεων VIS, Eurodac, Ευρωπόλ και Τελωνείων CIS. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Συγκεκριμένα, η Αρχή συμμετέχει στις Ομάδες Συντονισμού Εποπτείας του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, θεωρήσεων VIS, Eurodac και Τελωνείων, στην Κοινή Αρχή Ελέγχου Τελωνείων και στο Συμβούλιο Συνεργασίας της Ευρωπόλ.

Επιπλέον, η Αρχή συμμετέχει σε διεθνή όργανα όπως στην Οικουμενική Συνέλευση για την Προστασία Δεδομένων (Global Privacy Assembly) και την Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων.  Επίσης συμμετέχει σε διεθνείς και ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας όπως στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας του Βερολίνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες και την Ομάδα εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών από την εξέταση υποθέσεων σχετικών με την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη (Case handling workshop).