Υποβολή αιτήματος έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR) στην Αρχή

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία, ο οποίος έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει στην Αρχή αίτηση για την έγκριση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (Binding Corporate Rules - BCR), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΓΚΠΔ, και εφόσον η Αρχή πληροί τα κριτήρια της επικεφαλής εποπτικής αρχής που τίθενται στο WP 263. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να συμπληρωθεί ειδική φόρμα και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής.

Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή συνίσταται, συνοπτικά, στα εξής βήματα:

 1. Σύνδεση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «Φορέα», με χρήση των διαπιστευτηρίων τα οποία διαθέτει για το σύστημα taxisnet (στον ίδιο σύνδεσμο είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σύνδεση και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής).
 2. Συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας «Αίτημα (για λοιπές χρήσεις)» (οδηγίες συμπλήρωσης).
 3. Συμπλήρωση της κατηγορίας αιτήματος της ως άνω ηλεκτρονικής φόρμας με την επιλογή «5.Αίτηση έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR – άρθρο 47)».
 4. Επισύναψη στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα ενός ή περισσοτέρων ξεχωριστών αρχείων (κατά προτίμηση σε μορφή word) τα οποία αφορούν:
  • το κείμενο των εταιρικών δεσμευτικών κανόνων προς έγκριση, με όλα τα παραρτήματά του,
  • την τυποποιημένη αίτηση του WP 264 συμπληρωμένη (WP 265 για τα BCR για εκτελούντες την επεξεργασία), και
  • τον πίνακα του WP 256 (WP 257 για τα BCR για εκτελούντες την επεξεργασία), συμπληρωμένο με παραπομπές στις παραγράφους των BCR.

   Επισημαίνεται ότι ο αιτών μπορεί σε πρώτη φάση να υποβάλει μόνο το πρώτο μέρος της αίτησης του WP 264 ή WP 265 και στη συνέχεια, εφόσον μέσω της διαδικασίας συνεργασίας κατοχυρωθεί ότι η Αρχή είναι η επικεφαλής εποπτική Αρχή για τα υπό έγκριση BCR, να καταθέσει το δεύτερο μέρος της αίτησης του WP 264 ή WP 265 και τα υπόλοιπα έγγραφα.

   Προκειμένου η Αρχή να εγκρίνει τα BCR, πρέπει το σχέδιο των BCR να υποβάλλεται και στα Ελληνικά.
 5. Υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας με όλα τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα.

Κατ’ εξαίρεση υποβολή αίτησης έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων στην Αρχή με e-mail

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, υφίσταται η δυνατότητα υποβολής της ως άνω αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επισημαίνεται, όμως, ότι ο τρόπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής της σχετικής αίτησης στην Αρχή.

Στην περίπτωση αυτή, ακολουθούνται, συνοπτικά, τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων του παρακάτω εντύπου αιτήματος υπευθύνου/εκτελούντος/φορέα.

Έντυπο (docx / pdf) αιτήματος υπευθύνου/εκτελούντος/φορέα.

 

 1. Συμπλήρωση της κατηγορίας αιτήματος του ως άνω εντύπου με την επιλογή «5.Αίτηση έγκρισης δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR - άρθρο 47)».
 2. Αποστολή μηνύματος προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr με θέμα «Υποβολή αιτήματος στην Αρχή για έγκριση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR)», με επισύναψη σε αυτό των παρακάτω:
  1. Του συμπληρωμένου ως άνω εντύπου.
  2. Ενός ή περισσοτέρων ξεχωριστών αρχείων (κατά προτίμηση σε μορφή word) τα οποία αφορούν:
   • το κείμενο των εταιρικών δεσμευτικών κανόνων προς έγκριση, με όλα τα παραρτήματά του,
   • την τυποποιημένη αίτηση του WP 264 συμπληρωμένη (WP 265 για τα BCR για εκτελούντες την επεξεργασία), και
   • τον πίνακα του WP 256 (WP 257 για τα BCR για εκτελούντες την επεξεργασία) συμπληρωμένο με παραπομπές στις παραγράφους των BCR.

    Επισημαίνεται ότι ο αιτών μπορεί σε πρώτη φάση να υποβάλει μόνο το πρώτο μέρος της αίτησης του WP 264 ή WP 265 και στη συνέχεια, εφόσον μέσω της διαδικασίας συνεργασίας κατοχυρωθεί ότι η Αρχή είναι η επικεφαλής εποπτική Αρχή για τα υπό έγκριση BCR, να καταθέσει το δεύτερο μέρος της αίτησης του WP 264 ή WP 265 και τα υπόλοιπα έγγραφα.

    Προκειμένου η Αρχή να εγκρίνει τα BCR, πρέπει το σχέδιο των BCR να υποβάλλεται και στα Ελληνικά.
  3. Της περιγραφής των λόγων που οδήγησαν στην υποβολή της ως άνω αίτησης με τον τρόπο αυτό και όχι μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής.

Περισσότερα για την επεξεργασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας εδώ.