Ασφάλεια δεδομένων και γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης

Οι υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων καθώς και τη γνωστοποίηση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων στην εποπτική αρχή και την ανακοίνωση αυτής στα επηρεαζόμενα υποκείμενα των δεδομένων περιλαμβάνονται στο Τμήμα 2 του ΓΚΠΔ.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να θεσπίζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ακολουθώντας προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας. Η εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων απαιτείται επίσης για τον έγκαιρο εντοπισμό κάθε παραβίασης προσωπικών δεδομένων και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

Περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα εδώ.

Περισσότερα σχετικά με τα περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα εδώ.