Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο ΣΤ)

Δείτε τη Συνθήκη εδώ.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 8)

Δείτε τη Σύμβαση εδώ.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 8)

Δείτε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.

Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης
Για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Στρασβούργο 28-1-1981.

Δείτε τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ.

Επικαιροποίηση της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης
Για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Έλσινορ, 18-5-2018.

Δείτε την επικαιροποιημένη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ.