Άλλη σχετική νομοθεσία (Ευρώπη)

Ευρωπαϊκή Ένωση - Οδηγίες

Οδηγία 2001/29/ΕΚ
Για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

Οδηγία 2000/31/ΕΚ
Για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Κανονισμός 910/2014/ΕΚ
Για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.