Προσδιορισμός επικεφαλής αρχής

Επικεφαλής εποπτική αρχή είναι η εποπτική αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του οργανισμού (άρθρο 56 ΓΚΠΔ).

Η επικεφαλής εποπτική αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των δραστηριοτήτων διασυνοριακής επεξεργασίας (βλ. «ορισμοί» άρθρο 4 σημείο 23 ΓΚΠΔ).

 

Ποια θεωρείται «κύρια εγκατάσταση» (άρθρο 4 σημείο 16 ΓΚΠΔ):

  • Αν ο οργανισμός διαθέτει μία μόνο εγκατάσταση στην ΕΕ, αλλά εκτελεί διασυνοριακή επεξεργασία, επικεφαλής εποπτική αρχή είναι η εποπτική αρχή του τόπου της εν λόγω μοναδικής εγκατάστασης.
  • Αν ο οργανισμός διαθέτει διάφορες εγκαταστάσεις στην ΕΕ, ο κανόνας είναι ότι η κύρια εγκατάσταση είναι ο τόπος της κεντρικής διοίκησης του εν λόγω οργανισμού.
    Εντούτοις, αν οι αποφάσεις που αφορούν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας λαμβάνονται σε άλλη εγκατάσταση και η εγκατάσταση αυτή έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, τότε ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται η εν λόγω εγκατάσταση.
  • Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται δραστηριότητες διασυνοριακής επεξεργασίας και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, αλλά δεν υπάρχει κεντρική διοίκηση στην ΕΕ και καμία από τις εγκαταστάσεις στην ΕΕ δεν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία (δηλαδή οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά εκτός της ΕΕ):
    • Η εταιρεία θα πρέπει να προσδιορίζει ως κύρια εγκατάστασή της την εγκατάσταση που έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων σχετικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας και ανάληψης ευθύνης για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανόμενης της διάθεσης επαρκών περιουσιακών στοιχείων. Εάν η εταιρεία δεν προσδιορίσει την κύρια εγκατάστασή της κατά τον τρόπο αυτό, δεν θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός της επικεφαλής αρχής.
  • Αν μια εταιρεία πραγματοποιεί πολλές δραστηριότητες διασυνοριακής επεξεργασίας και οι αποφάσεις που αφορούν τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας λαμβάνονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, τότε θα υπάρχουν περισσότερες από μία επικεφαλής εποπτικές αρχές. Οι εν λόγω επικεφαλής εποπτικές αρχές θα είναι οι αρχές του τόπου των εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν τις αντίστοιχες δραστηριότητες διασυνοριακής επεξεργασίας.

Το βάρος της απόδειξης του τόπου λήψης των σχετικών αποφάσεων επεξεργασίας και του τόπου που έχει την εξουσία εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, έναντι των αρμόδιων εποπτικών αρχών, φέρουν εν τέλει οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία.

 

Η σημασία του καθορισμού της επικεφαλής εποπτικής αρχής

Για την πλήρη αξιοποίηση του μηχανισμού μίας στάσης («one-stop-shop»), οι εταιρείες που διενεργούν δραστηριότητες επεξεργασίας σε περισσότερα κράτη μέλη, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο οργάνωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε μια ενιαία τοποθεσία. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με μία μόνο εποπτική αρχή για την έκδοση μιας απόφασης (και ενδεχομένως για την επιβολή μόνο ενός προστίμου), ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία επηρεάζει υποκείμενα των δεδομένων σε πολλά κράτη μέλη.