Απόρριψη αίτησης θεραπείας - Στάθμιση ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των ενδιαφερομένων υποκειμένων από την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κρίσιμες διατάξεις του Ν. 2472/1997, και το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα - Αλυσιτελής επίκληση ύπαρξης εισαγγελικής παραγγελίας για τη διαβίβαση των εγγράφων

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr