Παρακολούθηση εκδήλωσης

 Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις μας, σας ζητάμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η παροχή των δεδομένων αυτών, η οποία είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σας, γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αρχής. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας δώσετε τα δεδομένα σας δεν θα μπορέσετε να λάβετε σχετική βεβαίωση συμμετοχής, ούτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, εκτός εάν αυτή μεταδίδεται δημόσια στο κοινό. Επιπλέον, κατά την εγγραφή σας σε εκδήλωση της Αρχής, ζητείται η ιδιότητά σας και ο φορέας που ενδεχομένως εκπροσωπείτε. Η παροχή αυτών των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις της Αρχής βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε), κατά περίπτωση, για το σκοπό της περαιτέρω ευαισθητοποίησης του κοινού για τα σχετικά ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην περίπτωση φυσικής συμμετοχής σας σε εκδήλωση και εφόσον επιλέξετε να υποβάλετε κάποια ερώτηση στους ομιλητές, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας ή άλλο προσωπικό δεδομένο σας, όμως θα καταγραφεί η φωνή σας και θα συμπεριληφθεί στο υλικό που θα αναρτηθεί δημοσίως.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

 

Σκοπός της συλλογής των υποχρεωτικά παρεχόμενων δεδομένων σας είναι η αποτελεσματική διοργάνωση της εκδήλωσης κατά περίπτωση. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας χρησιμοποιούνται για να ενημερωθείτε σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή ημερομηνίας ή ακύρωση της εκδήλωσης. Σημειώνεται ότι όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων θα εμφανίζεται, κατά το στάδιο της εγγραφής, σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό μας τόπο.

Η εγγραφή σας σε εκδήλωση σε φυσικό ή διαδικτυακό χώρο ολοκληρώνεται αφού λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Οι σχετικές λίστες συμμετεχόντων δεν δημοσιεύονται.

Σκοπός της συλλογής των προαιρετικά παρεχόμενων πληροφοριών είναι η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής να ευαισθητοποιεί το κοινό για τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς είναι η εκπλήρωση καθήκοντος της Αρχής που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 57 παρ. 1. β) ΓΚΠΔ και 13 παρ. 1 β) Ν. 4624/2019, σύμφωνα με τα οποία η Αρχή προωθεί με πρόσφορο τρόπο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

 

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχει μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Αρχής στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Για τη διοργάνωση εκδήλωσης σε φυσικό ή διαδικτυακό χώρο, βασιζόμαστε στην εκπλήρωση καθήκοντος της Αρχής προς το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Έχετε επίσης δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».