Σύσταση σε Γενικό Νοσοκομείο να διακόψει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και να εφαρμόζει τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
72
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Εξετάζοντας σχετική καταγγελία του υποκειμένου των δεδομένων, υπαλλήλου νοσοκομείου, η Αρχή έκρινε ότι το νοσοκομείο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αποστέλλοντας έγγραφο με δεδομένα υγείας υπαλλήλου, χωρίς να διαγράψει το όνομα του υποκειμένου των δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από το αρμόδιο για γνωμοδότηση επί της χορήγησης ή μη ειδικής άδειας Υπουργείο, παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2472/1997, και απηύθυνε σύσταση στο νοσοκομείο όπως διακόψει τυχόν περαιτέρω επεξεργασία των επίμαχων δεδομένων του προσφεύγοντος υπαλλήλου και όπως εφαρμόζει με τη δέουσα επιμέλεια τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr