Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
57
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε 11 καταγγελίες κατά της Τράπεζας Alpha Bank σχετικά με τηλεφωνικές οχλήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις είτε αυτές γίνονται για λογαριασμό των τραπεζών από Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών (ΕΕΟ) είτε από τους ίδιους τους δανειστές (τράπεζες) (βλ. ν. 3758/2009) που αφορούσαν σε όχληση σε λάθος πρόσωπο, οπότε και εξετάστηκε το ζήτημα της ακρίβειας των δεδομένων και της διαδικασίας διόρθωσης αυτών.

Η Αρχή, με τη με αριθ. 57/2018 απόφασή της, επέβαλε στην τράπεζα πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται περαιτέρω ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της προς εκπλήρωση των προβλεπόμενων από τον ν. 3758/2009 σκοπών στις ως άνω τρεις περιπτώσεις. Επιπλέον, η Αρχή απηύθυνε στην τράπεζα Alpha Bank σύσταση να προβεί σε βελτίωση της όλης διαδικασίας διόρθωσης των στοιχείων των οφειλετών, ιδίως αναφορικά με τους οφειλέτες της πρώην Εμπορικής Τράπεζας που περιήλθε στην εν λόγω τράπεζα μετά από απορρόφηση.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr