Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
55
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε 4 καταγγελίες κατά της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με τηλεφωνικές οχλήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις είτε αυτές γίνονται για λογαριασμό των τραπεζών από Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών (ΕΕΟ) είτε από τους ίδιους τους δανειστές (τράπεζες) (βλ. ν. 3758/2009) που αφορούσαν σε όχληση σε λάθος πρόσωπο, οπότε και εξετάστηκε το ζήτημα της ακρίβειας των δεδομένων και της διαδικασίας διόρθωσης αυτών. Η Αρχή, με τη με αριθ. 55/2018 απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαδικασία που εφαρμόζει η Εθνική Τράπεζα για τον έλεγχο και τη διόρθωση των σχετικών στοιχείων, της επέβαλε πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ (βλ. την προβλεπόμενη ελάχιστη κύρωση στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3758/2009) για το ως άνω ομολογημένο σφάλμα (μεμονωμένο περιστατικό).

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr