Προειδοποίηση σε δημόσιο νοσοκομείο για μη ενημέρωση ασθενούς του σχετικά με διαβίβαση δεδομένων ιατρικού του φακέλου σε τρίτον για δικαστική χρήση (διαδικασία εργατικών διαφορών)

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
4
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απηύθυνε προειδοποίηση σε δημόσιο νοσοκομείο για μη ενημέρωση ασθενούς της σχετικά με διαβίβαση δεδομένων ιατρικού φακέλου σε τρίτον για δικαστική χρήση (διαδικασία εργατικών διαφορών). Έκρινε ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία δεν έγινε νομίμως γιατί το νοσοκομείο δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, την προσφεύγουσα για την ανακοίνωση των προσωπικών της δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997. Επιπλέον, παρόλο που με την απόφαση της Αρχής 46/2018 η τελευταία δεν έχει πλέον αρμοδιότητα χορηγήσεως αδειών για την επεξεργασία μέσω της διαβίβασης ευαίσθητων δεδομένων σε τρίτο, κατά το χρονικό σημείο που έγινε η διαβίβαση στην κρινόμενη υπόθεση (12/07/2013), απαιτείτο η άδεια της Αρχής.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr