Παράνομη επεξεργασία δεδομένων από τράπεζα σχετικά με αξιόγραφο και αποστολή τους στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ-Μη ικανοποίηση από τις δύο εταιρείες του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης που άσκησε το υποκείμενο των δεδομένων

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr