Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλειψη ενημέρωσης υποκειμένου κατ΄ άρ. 7Α, παρ. 1 στοιχ. α’ ν.2472/1997.

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
42
Περίληψη

Η Αρχή επέβαλε την κύρωση της επίπληξης σε Δήμο για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και του έδωσε εντολή όπως ικανοποιήσει το εν θέματι δικαίωμα του καταγγέλλοντος.  Επίσης, απηύθυνε σύσταση στον Δήμο με βάση το άρ. 19 παρ. 1 στοιχ. γ’ του Ν.2472/1997 για παράλειψη ενημέρωσης του καταγγέλλοντος για την επεξεργασία απόφασης του Αρείου Πάγου σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1 στοιχ. α’ του ν. 2472/1997.    

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr