Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης, περιορισμού επεξεργασίας και εναντίωσης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
49
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απέρριψε -εν μέρει- ως αβάσιμη την καταγγελία περί παραβίασης των δικαιωμάτων πρόσβασης, περιορισμού και εναντίωσης και έδωσε εντολή κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ στον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως χορηγήσει στον καταγγέλλοντα συγκεκριμένο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σε εκπλήρωση του δικαιώματος πρόσβασης κατ’ άρθρο 15 ΓΚΠΔ για το οποίο έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον καταγγέλλοντα, καθώς και τα αιτούμενα αντίγραφα αιτήσεων ή «αποφάσεων» που υπέβαλε τρίτος προς την καταγγελλόμενη εταιρεία, εφόσον αυτές/αυτά έχουν υποβληθεί εγγράφως και περιλαμβάνονται σε σύστημα αρχειοθέτησης. Τέλος, αναφορικά με την καταγγελία ως προς την παράνομη επεξεργασία, ήτοι τη χορήγηση της επίμαχης επιστολής, η Αρχή έκρινε ότι νομίμως έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας και χορηγήθηκε σε τρίτον για δικαστική χρήση κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, η Αρχή έκρινε ότι η χορήγησή της έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 3 ΓΚΠΔ, και απηύθυνε στην καταγγελλόμενη εταιρεία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, επίπληξη κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχείο β΄ για την παραβίαση αυτή. 

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr